نویسنده = ناصر باغستانی میبدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر زمان جمع آوری بذر بر قوه نامیه بذور سه گونه مرتعی Pall. Salsola rigida، Zygophyllum eurypterum Boiss & Buhse وFerula ovina (Boiss.)Boiss در استان یزد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 2-8

علی اصغر قاسمی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ غلامرضا زارعی؛ فاطمه عالیشاه


2. اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد صبر زرد (Aloe vera L.)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-69

ناصر باغستانی میبدی؛ عبدالله امینی؛ عباس زارع زاده؛ منیرالسادات طباطبائی زاده