نویسنده = Hassan Vagharfard
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل چندهدفی خطی تخصیص بهینه آب بر اساس چهار قاعده ورشکستگی و حل آن با رویکرد سازش فازی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-110

علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد؛ محمد رضا نیکو؛ احمد نوحه گر