کلیدواژه‌ها = قوه‌ نامیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر زمان جمع آوری بذر بر قوه نامیه بذور سه گونه مرتعی Pall. Salsola rigida، Zygophyllum eurypterum Boiss & Buhse وFerula ovina (Boiss.)Boiss در استان یزد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 2-8

علی اصغر قاسمی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ غلامرضا زارعی؛ فاطمه عالیشاه