اثر بهره‌برداری بی‌رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب‌پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی به‌دلیل حساسیت ذاتی و ورود منابع آلاینده‌ی انسان‌ساز است. در این تحقیق برای بررسی آسیب‌پذیری آبخوان قائمشهر-جویبار از اطلاعات 64 چاه نمونه‌برداری کیفی، 20 چاه مشاهده‌یی و بیش از 28000 چاه بهره‌برداری به‌کار برده شد. برای تهیه‌ی نقشه‌های آسیب‌پذیری در سال‌های 2004 تا 2014 عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری ذاتی آبخوان شامل هدایت آبی، نوع آبخوان، فاصله از ساحل، ضخامت آبخوان و عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری ویژه شامل تراکم چاه، افت آب زیرزمینی، تأثیر نسبی نفوذ آب دریا، وضعیت بالازدگی آب ‌شور و شیب آبی به‌کار برده شد. نتایج نشان داد که کیفیت منابع آب زیرزمینی از 2004 تا 2014 با توجه به معیارهای شوری هدایت الکتریکی، مجموع نمک‌های باقی‌مانده و نسبت جذب سدیم رو به کاهش است. عامل کاربری زمین نیز برای تهیه‌ی نقشه‌های آسیب‌پذیری اصلاح‌شده برای این سال‌ها به‌کار گرفته‌شد. نتایج نشان داد که زراعت آبی در این دوره هشت درصد کاهش‌یافته، اما میزان آسیب‌پذیری در پهنه‌های پرخطر افزایش‌یافته است. از علت‌های کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی می‌توان افزایش نرخ آب‌کشی و کشت دوباره در تابستان را برشمرد. میانگین ضریب همبستگی طبقه‌های آسیب‌پذیر به شوری با معیارهای شوری در سال 2004 از 0/65 به 0/9 و در 2014 از 0/78 به 0/87 بهبود یافته است. درمجموع با توجه به پیچیدگی‌های مدل‌سازی کیفی و انتقال نمک‌ها و شوری آب زیرزمینی، نقشه­های آسیب‌پذیری اصلاح‌شده می‌تواند ابزار مناسبی برای آگاهی از شورشدگی آب زیرزمینی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Overexpoliation and Land Use Change on Groundwater Resources Salinization Using Vulnerability Concept in the Ghaemshahr-Juybar Aquifer

نویسندگان [English]

  • Alireza Motevalli 1
  • Hamid Reza Moradi 2
  • Saman Javadi 3
1 Department of Watershed Management and Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Iran
2 Department of Watershed Management and Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Iran
3 Department of Irrigation and Drainage, Aburaihan Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Groundwater vulnerability is due to the inherent vulnerability and characteristics of the occurrence of contaminating sources and human-induced pollution. Sixty four quality measuring wells, 20 observation wells and more than 28000 operating wells were sampled in order to provide vulnerability maps for 2004 and 2014. The essential factors of the inherent vulnerability included hydraulic conductivity, aquifer type, distance from the coast, and aquifer thickness. Additional factors of specific vulnerability including well density, decline of groundwater level, relative impact of seawater intrusion, condition of saltwater up-coning and hydraulic gradient were also used. The results indicated that the quality of groundwater resources had declined from 2004 to 2014 according to salinity criteria such as electrical indicated by an increase in conductivity (EC), sodium absorption ratio (SAR) and total dissolved solids (TDS). The land use factor was also used to prepare modified vulnerability maps for the year through 2004-2014. The results indicated that while the irrigated area had decreased by 8 percent during this period, the level in high-vulnerability areas had increased, which may be surmised that an increase discharge rate and double-cropping had caused degradation of the groundwater. The results showed that the mean correlation coefficient of vulnerability to salinity classes with salinity criteria such as EC, TDS and SAR had improved in 2004 from 0.65 to 0.9, and in 2014 from 0.78 to 0.87. Duo to the complexity of qualitative modeling, solute transport and groundwater salinity, the modified vulnerability maps is a good tool to predict the impending groundwater salinization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer management
  • Groundwater balancing
  • Groundwater pollution
  • Seawater intrusion
Albinet M, Margat J. (1970). Cartographie de la vulnérabilité à la pollution des nappes d’eau souterraine. Bull. BRGM, 2ème série. 3(4): 13–22.

Aller L, Bennet T, Lehr JH, Petty RJ, Hacket G. 1987. DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution using hydrological settings. Prepared by the National water Well Association for the US EPA Office of Research and Development. 38–57. https://nepis.epa.gov.

Allouche N, Maanan M, Gontara M, Rollo N, Jmal I, Bouri S. 2017. Environmental modelling & software a global risk approach to assessing groundwater vulnerability. Environ. Model. Softw. 88: 168–182. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.11.023

Bouderbala A, Remini B, Saaed Hamoudi A, Pulido-Bosch A. 2016. Assessment of groundwater vulnerability and quality in coastal aquifers : A case study ( Tipaza , North Algeria ). Arab. J. Geosci. 9(3): 1–12. https://doi.org/10.1007/s12517-015-2151-6.

Chachadi AG, Lobo Ferreira JP.(2001). Seawater intrusion vulnerability mapping of aquifers using the GALDIT method. Coastin. 4:7–9.

Ferguson G, Gleeson T. 2012. Vulnerability of coastal aquifers to groundwater use and climate change. Nat. Clim. Chang. 2(5): 342–345.

Fleiss JL, Cohen J. 1973. The equivalence of weighted kappa and the intraclass correlation coefficient as measures of reliability. Educ. Psychol. Meas. 33(3): 613–619.

Green TR, Taniguchi M, Kooi H, Gurdak JJ, Allen DM, Hiscock KM, Treidel H, Aureli A. 2011. Beneath the surface of global change: Impacts of climate change on groundwater. J. Hydrol. 405(3–4): 532–560.

Gurdak JJ. 2008. Ground-water vulnerability: Nonpoint-source contamination, climate variability, and the high plains aquifer. VDM Publishing.

Gurdak JJ, McMahon PB, Bruce BW. 2011. Vulnerability of groundwater quality to human activity and climate change and variability, High Plains aquifer, USA. Clim. Chang. Eff. Groundw. Resour. A Glob. Synth. Find. Recomm. 145 p.

Gurdak JJ, Qi SL. 2012. Vulnerability of recently recharged groundwater in principle aquifers of the United States to nitrate contamination. Environ. Sci. Technol. 46(11): 6004–6012.

Harbaugh AW. 2005. MODFLOW-2005, the US Geological Survey modular ground-water model: the ground-water flow process. US Department of the Interior, US Geological Survey Reston, VA, USA.

Hashimoto T, Stedinger JR, Loucks DP. 1982. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. Water Resour. Res. 18(1): 14–20.

Statistical Center of Iran . 2013. General agricultural land census. (In persian).

Javadi S, Hashemy, SM, Mohammadi K, Howard KWF, Neshat A. 2017. Classification of aquifer vulnerability using K-means cluster analysis. J. Hydrol. 549: 27–37. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.03.060.

Kardan Moghadam H, Javadi S. 2017. Coastal vulnerability assessment using GALDIT method and calibration using AHP method. Journal of Soil and Water Protection Research. 23 (2): 177–163. (In Persian).

Kardan Moghaddam H, Jafari F, Javadi S. (2017). Vulnerability evaluation of a coastal aquifer via GALDIT model and comparison with DRASTIC index using quality parameters. Hydrological Sciences Journal. 62(1): 137–146.‏

Kazakis, N., Spiliotis, M., Voudouris, K., Pliakas, F.-K., Papadopoulos, B., 2018. A fuzzy multicriteria categorization of the GALDIT method to assess seawater intrusion vulnerability of coastal aquifers. Sci. Total Environ. 621: 524–534. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.235.

Klassen J, Allen DM. (2017). Assessing the risk of saltwater intrusion in coastal aquifers. Journal of hydrology. 551: 730–745.‏

Kohout FA. 1960. Cyclic flow of salt water in the Biscayne aquifer of southeastern Florida. J. Geophys. Res. 65: 2133–2141.

Kura NU, Ramli MF, Ibrahim S, Sulaiman WNA, Aris AZ, Tanko AI, Zaudi MA. 2014. Assessment of groundwater vulnerability to anthropogenic pollution and seawater intrusion in a small tropical island using index-based methods. Environ. Sci. Pollut. Res. 22, 1512–1533. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3444-0.

Land Affairs Organization of Mazandaran (LAOM).  2014.  Studies of the land suitability of the Ghaemshahr-Juybar aquifer among between siahrood and Talar rivers. pp: 1–64.

Loucks DP, Van Beek E, Stedinger JR, Dijkman JPM, Villars MT. 2005. Water resources systems planning and management: An introduction to methods, models and applications. Paris: Unesco.

Maxe L, Johansson PO. 1998. Assessing groundwater vulnerability using travel time and specific surface area as indicators. Hydrogeol. J. 6, 441–449. https://doi.org/10.1007/s100400050166.

Mazandaran Regional Water Athorithy (MRWA). 2007. Report of the water resources of the Ghaemshahr-Joybar Plain, evaluation of groundwater resources. pp: 1–76. (In Persian).

McMahon TA, Adeloye AJ, Zhou SL. 2006. Understanding performance measures of reservoirs. J. Hydrol. 324(1–4): 359–382.

Ministry of Agricultural Jehad. 2016. Deputy Director of Planning and Economics, Center for Information and Communication Technology. http://amar.maj.ir. (In Persian).

Moradi HR, Taghavi N, Bahrami Far N. 2011. Effect of different landuse on the quality of surface water resources (Case study: Jask County, Hormozgan Province). Environmental Erosion Researches. 1 (4): 31–21. (In Persian).

Motevalli A, Moradi HR, Javadi S. 2018. A comprehensive evaluation of groundwater vulnerability to saltwater up-coning and sea water intrusion in a coastal aquifer (Case study: Ghaemshahr-Juybar aquifer). J. Hydrol. 557: 753–773. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.12.047.

Motevalli A, Pourghasemi HR, Hashemi H, Gholami V. 2019.Assessing the vulnerability of groundwater to salinization using GIS-based data-mining techniques in a coastal aquifer. Spatial Modeling in GIS and R for Earth and Environmental Sciences. Pp: 547–571.

Pulido-Bosch A, Rigol-Sanchez JP, Vallejos A, Andreu JM, Ceron JC, Molina-Sanchez L, Sola F. 2018. Impacts of agricultural irrigation on groundwater salinity. Environ. Earth Sci. 77(197): 1–14.

Riahi F, Nahahar A, Khaki Khaki M, Vakavarfad H. 2014. Correction and optimization of DRASTIC model using salinity factor for assessing the vulnerability of Sarkhon Plain aquifer. Iranian Journal of Water Research. 7 (12): 185–192. (In Persian).

Singaraja C, Chidambaram S, Anandhan P, Prasanna MV, Thivya C, Thilagavathi R. 2015. A study on the status of saltwater intrusion in the coastal hard rock aquifer of South India. Environ. Dev. Sustain. 17 (3): 443–475. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9554-5.

Sophiya MS, Syed TH. 2013. Assessment of vulnerability to seawater intrusion and potential remediation measures for coastal aquifers: a case study from eastern India. Environ. Earth Sci. 70(3):1197–1209.

Stigter TY, Ribeiro L, Dill AMMC. 2006. Evaluation of an intrinsic and a specific vulnerability assessment method in comparison with groundwater salinisation and nitrate contamination levels in two agricultural regions in the south of Portugal. Hydrogeol. J. 14(1–2): 79–99. https://doi.org/10.1007/s10040-004-0396-3.

Van-Stempvoort D, Ewert L,Wassenaar L. 1993. Aquifer Vulnerability Index (AVI): A GIS compatible method for groundwater vulnerabil- ity mapping. Can.Water Resour. J. 18(1):25–37.