بررسی دور آبیاری مناسب به‌منظور کشت نهال در مناطق بیابانی (مطالعه موردی منطقه سیستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر دور آبیاری بر رشد نهال انجام پذیرفت. در این تحقیق چاله هایی به عمق 130 و قطر 80 سانتیمتر حفر و سه عامل دور آبیاری (آبیاری بر مبنای حداکثر تخلیه رطوبتی70 و 90 درصد)، خاک (نوع  کشاورزی و شاهد) گیاه (اکالیپتوس و گز شاهی) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به روش آماری اسپلیت پلات با 8  تیمار و 4 تکرار  اجراء گردید. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که اثر دور آبیاری ، خاک و گیاه در سال اول بر روی ارتفاع نهال ها تاثیر داشته است  ولی سایر اثرات متقابل عوامل مورد بررسی بر روی آن بی تاثیر بوده است (). در سال دوم نیز دور آبیاری افزایش ارتفاع گیاه را در پی داشته است ولی سایر عوامل تاثیر گذار نبوده اند (). نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر دور آبیاری، خاک و سال و اثر متقابل دور آبیاری و نوع نهال بر روی ارتفاع در سطح آماری 1% () معنی دار ولی سایر اثرات از لحاظ آماری بر روی آنها معنی دار نبود (). داده ها نشان داد که نهال اکالیپتوس با مصرف هر لیتر آب در روش آبیاری70 درصد تخلیه رطوبتی به ترتیب 24/0 و نهال گز 19/0 سانتی متر رشد می نماید، در حالیکه در روش آبیاری90 درصد تخلیه رطوبتی هر نهال اکالیپتوس و گز به ترتیب 11/0 و 14/0 سانتی متر رشد می کنند. بنابر این دور آبیاری 70% تخلیه رطوبتی و تغییر خاک چاله های احداثی برای نهالکاری، کارآیی بهتری نسبت به آبیاری 90% تخلیه رطوبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the best Irrigation period to planting in desert regions (Case study Sistan region)

نویسنده [English]

  • M. Jahantigh
Department of Soil Conservation and Water Management, Research Center for Natural Resources and Agriculture, Sistan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the irrigation period to plant growth. The statistic design was split plot method. To done this research prepare hold dig to deep and diameter 130 and 80 centimeter, respectively and experimented three factors, irrigation period (70 and 90% depletion soil water), soil (modify soil and control soil) and plant (Tamarix and Eucalyptus). This research done with split plat method with 8 treatments and 4 replications.
 The results show that the irrigation period, soil and plant had effective on plants high in first year, but other parameters had no role. Irrigation period and plant were effective on plant high in 5% level and irrigation period, while the other parameters had no effective on this factor in second year.
Combine analysis show that the irrigation period, year and soil, irrigation period and plant kind had significant effects on plants on (1%) level. The research shows that the Eucalyptus and Tamarix grow with supply litter water in 70 depletion soil water 0.24 and 0.19 cm, respectively. While, this plants were grow in 90 depletion soil water period 0.11 and 014 cm, respectively. Therefore, the 70 depletion soil water period and modify soil were better than 90 depletion soil water period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • desert regions
  • irrigation period
  • plant high
  • Sistan