اهداف و چشم انداز

اهداف 

مدیریت آب و دیگر منابع آبخیز از مرز روی زمینی تا مکان تخلیه، از چاه‌ها و کاریز‌ها گرفته، تا چشمه‌های آب شیرین در محدوده‌ی دانش و فن آبخوان‌داری است. آبخوان‌داری یکی از راهکارهای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر منابع آب زیرزمینی داشته باشد. سازمان ملل روش "گسترش سیلاب را به عنوان روشی ساده، کم هزینه و کارا برای مدیریت آبخوان‌ها (آبخوان‌داری) به ویژه در مناطق بیابانی" و تغذیه آبخوان‌ها پذیرفته و آن را برای مناطق خشک و نیمه خشک جهان توصیه کرده است. از آنجایی که افزایش جمعیت منجر به افزایش بهره برداری از منابع طبیعی شده است؛ آبخیزداری که شامل اقدامات زیستی، سازه‌ای و مدیریتی است با انجام فعالیت­ هایی همچون استحصال آب­ های سطحی و بهره گیری از آن­ها، افزایش منابع آب­ های زیرزمینی، حفظ و توسعه پوشش گیاهی و یا اقدامات مدیریتی می تواند نقش بسیار مهمی در دستیابی به توسعه پایدار داشته باشد. به این منظور، تبادل اطلاعات علمی و معتبر، گام بسیار مهمی در این راستا خواهد بود. اعضاء نشریه علمی پژوهش های آبخیزداری بر آنند تا با یاری جامعه علمی کشور، به این مهم دست یابند. 


محورهای موضوعی نشریه

 آبخوانداری

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

مدیریت جامع حوزه های آبخیز

مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخیز

مدیریت منابع آب و خاک حوزه های آبخیز

مهندسی منابع آب در حوزه های آبخیز

مدیریت سیلاب و خشکسالی در حوزه های آبخیز

رابطه آب و خاک و گیاه در حوزه های آبخیز

کیفیت منابع آب در حوزه های آبخیز

هیدرولوژی جنگل و مرتع در حوزه های آبخیز

هیدروبیولوژی در حوزه­ های آبخیز

ژئومرفولوژی و مخاطرات طبیعی در حوزه های آبخیز

GIS و RS در حوزه های آبخیز


 انواع مقالات
  • مقالات اصیل پژوهشی
  • مقالات مروری 
  • ترویجی
  • گردآوری