فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در نشریه پژوهش های آبخیزداری:

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده، مقاله توسط سردبیر بررسی و به دبیر (دبیران) تخصصی مرتبط با موضوع که عمدتاً از اعضای هیأت تحریریه هستند ارسال می شود تا انطباق آن با محورهای نشریه توسط ایشان بررسی شود. پس از این مرحله، سردبیر نشریه با دریافت نظر از دبیران تخصصی به منظور تعیین داور، اقدام به تعیین سه داور تخصصی مسلط به موضوع مقاله می کند و مقاله به ایشان ارسال می گردد. داوران محترم ظرف مدت پانزده روز اقدام به داوری مقاله خواهند کرد و در صورت مثبت بودن نظر حداقل دو داور، مقاله در قالب بازنگری کلی یا جزئی به نویسنده ارجاع داده می شود و پس از بازنگری (کلی / جزئی) توسط نویسنده، سردبیر اقدام به انتخاب داور نهایی (تطبیقی) می کند و مقاله به ایشان ارسال می شود. پس از بررسی و مطابقت انجام اصلاحات درخواستی داوران اولیه و اعلام قابل پذیرش بودن مقاله توسط داور نهایی (تطبیقی)، پذیرش علمی (اولیه) مقاله به اطلاع نویسنده خواهد رسید. سپس مقاله در اولین جلسه اعضای هیأت تحریریه که حداقل هر سه ماه یکبار به صورت منظم برگزار می شود مطرح خواهد شد و پس از بحث و تبادل نظر و تأیید در آن جلسه، پذیرش نهایی مقاله به نویسنده اعلام می شود و پس از پرداخت "هزینه داوری"، مقاله در نوبت چاپ در شماره های آینده نشریه قرار خواهد گرفت و در زمان چاپ مقاله، نویسنده "هزینه چاپ" را پرداخت خواهد کرد.