درباره نشریه

نشریه پژوهش و سازندگی در پاییز سال 1367 با نام نشریه امور دام در کمیته امور دام و آبزیان وزارت جهاد وقت شروع به انتشار یافت. از شماره 5 با ادغام کمیته‌های کشاورزی و امور دام و آبزیان با نام نشریه کشاورزی و دام به انتشار خود ادامه داد. از شماره 12 به بعد پس از اینکه معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد تصدی امور مربوطه را به عهده گرفت، با نام پژوهش و سازندگی ادامه فعالیت داد.

از شماره 50 به بعد در راستای سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رابطه با تخصصی شدن نشریات علمی در دو گرایش منابع طبیعی و امور دام و آبزیان منتشر شد و از شماره 53 پس از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی گرایش زراعت و باغبانی نیز به آن افزوده شد. این نشریه با مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 3 گرایش نامبرده به طور 100% رنگی و 100 درصد پژوهشی انتشار می‌ یافت. 

از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22)، این نشریه با امتیاز علمی- پژوهشی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید ادامه ی فعالیت می کند.