اثر آللوپاتیکی Atriplex canesence و Atriplex lentiformis بر مولفه‌های جوانه‌زنی، میزان کلروفیل و فنل کل Agropyron elongatum

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107042

چکیده

آزمایشی جهت ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی غلظت‌های مختلف (0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد) Atriplex canesence و Atriplex lentiformis حاصل از سوسپانسیون آبی 10 درصد در مرحله گل‌دهی بر برخی از مولفه‌های جوانه‌زنی (طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، طول گیاهچه‌‌ای، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر)، بیوشیمیایی (میزان فنل کل) و فیزیولوژیکی (میزان کلروفیل کل) برگچه و ساقه‌چه Agropyron elongatum به‌عنوان گیاه غیر بومی پیشنهادی در طرح‌های مرتع‌داری شرق استان گلستان در آزمایشگاه هیدرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که گونه‌ها، غلظت‌های مختلف و اثر متقابل گونه‌ها و غلظت‌ها بر صفات طول ریشه‌چه، سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، میزان کلروفیل کل و فنل کل برگچه و ساقه‌چه   A. elongatum اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد داشتند. اثر متقابل گونه‌ها و غلظت‌ها بر درصد جوانه‌زنی در سطح پنج درصد معنی دار بود. در حالی‌که اثر آن‌ها بر صفت طول ساقه‌چه و گیاهچه معنی‌دار نبود. مقایسه میانگین‌ اثر متقابل گونه‌ها در غلظت‌های مختلف تیمار نشان دهنده کاهش معنی‌دار بر مولفه‌های میزان کلروفیل کل، طول ریشه‌چه، درصد جوانی‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر در اثر افزایش غلظت عصاره‌های دو گونه Atriplex نسبت به شاهد بود. از سوی دیگر میزان فنل کل نسبت به شاهد به‌طور معنی‌داری با افزایش غلظت، روند افزایشی نشان داد. بالاترین میزان فنل کل مربوط به غلظت 100 درصد عصاره آبی A. canesence برابر با 38/194 نسبت به شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic effect of Atriplex canesence and Atriplex lentiformis on germination traits, the total chlorophyll and phenols content of Agropyron elongatum

چکیده [English]

An experiment was carried out to evaluate the allelopathic potential of various concentrations of (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100%) of Atriplex canescens and Atriplex lentiformis  which were prepared by aqueous suspension of 10% at the flowering stage on some germination traits (Root length, shoot length, seedling growth, germination percent, speed of germination, vigor index), physiological (total chlorophyll content) and biochemical (total phenols content) shoot let and leaflet of Agropyron elongatum as a non native plant which is introduced on range management projects of the eastern Golestan province in laboratory of Hydro-ecology at Gonbad-e-Kavous University. The experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The ANOVA analysis showed that species, various concentrations and the interaction of species and concentrations had significant difference at 1% on radicle length, speed of germination, seedling vigor index, total chlorophyll and total phenol content from shoot let and leaflet of A. elongatum. The interaction of species and concentrations on germination percent was significant at 5%. While the effect of them on shoot and seedling lengths were insignificant.  The mean comparison of interactions effect of species and various concentrations indicated that there were significant decrease on total chlorophyll content and, radicle length, germination percent, speed of germination and seedling vigor index with increasing concentrations of two species of Atriplex as compared to control. On the other hand, the amount of total phenols of seedling had a rising trend with increasing concentrations trend over control. 100% of concentrations aqueous extract of  A. canesence had a maximum of Phenols content (194/38%) as compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex canesence
  • Atriplex lentiformis
  • Agropyron elongatum
  • Various concentrations
  • Germination traits
  • Content of total Chlorophyll and Phenol