تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی مورد چرای گاو دورگه با استفاده از روش زمان‌سنجی در مراتع شورروی ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107051

چکیده

مطلوبیت گیاهان علوفه ای برای دامهای اهلی و وحشی عامل مهمی در ارزیابی تناسب مرتع با نوع دام می باشد. این  مطلوبیت در تعیین  وضعیت،  ظرفیت  و مدیریت علمی مرتع مورد  استفاده  قرار می گیرد. از این رو توجه به ارزش رجحانی گونه های موجود در یک منطقه از نکات کلیدی است که می تواند موفقیت مدیریت در دستیابی به اهدافش را تضمین نماید. بدین منظور در این بررسی ارزش رجحانی گونه های گیاهی به روش زمان سنجی  برای  گاو دورگه تعیین گردید. روش کار بدین صورت بود که  که طی 4 سال در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر و در هر ماه یک روز در دو زمان و هر زمان حدود 20 دقیقه از چرای گاو دو رگ، روی گونه های مورد چرا، فیلم تهیه ( در مجموع 6 بار) و پس از انتقال فیلم به کامپیوتر، زمان چرای هر گونه مشخص گردید. همچنین تعداد دفعات استفاده از گونه ها، مدت زمان استفاده از هر گونه و زمان بدون چرا در ماههای مذکور برای هر دام مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  بین گونه های مختلف از نظر مدت زمان چرا  و درصد زمان چرا در سطح یک درصد اختلاف معنی دار وجود دارد.. علاوه بر این اثر متقابل گونه –ماه بر مدت چرا و درصد زمان چرا ، نیز معنی دار بود.  درصد زمان چرا شده گونه ها در سالهای مختلف با هم تفاوت معنی دار ندارد. اما مدت چرا و درصد زمان چرا شده در ماههای مختلف در سطح 0.05 معنی دار بوده  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying preference value of saline rangeland species of Urmia by crossbred cows using timing method

چکیده [English]

Determination of preference value of plant species which grazed by crossbred cows in the Tezkhrab rangelands by timing method desirability of forage plants for livestock and wild animals is an important factor in evaluating the appropriateness of pasture with livestock. This desirability in determination of range condition, range capacity of the pasture and scientific management of rangelands is used. Thus attention to the preference value of plant species in a region is a key factor which can guarantee the success of management in achieving its goals. Therefore the preference value of plant species by timing method for hybrid cow was determined. Method was this form That within 4 years and 6 months (May, June, July, August, September and October) and two times in one day each month and each time about 20 minutes from of grazing cattle was shot (Total 6 times)  and then  transfer film to Computer , Grazing time  of plant species was determined. The results showed in 1% level There is significant differences Between different species in terms of duration and Percent of the time grazed. In addition, interaction between species - month on the time grazing and percent of time grazed was significant. Also results showed Percent of the time grazing no significant differences between species in different years, but time grazing and percent of time grazed in different months at 0.05 levels was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preference value
  • hybrid cattle
  • Tezkhrab rangelands
  • time grazing
  • percent of grazed time