بررسی تغییرات مکانی تولید، تراکم و درصدتاج پوشش درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) با استفاده از روش‌های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107084

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تغییرات مکانی تولید، تراکم و درصد تاج پوشش گونه دِرمَنه کوهی(Artemisia aucheri) و بررسی وابستگی مکانی آن با خصوصیات خاکی و توپوگرافی در مراتع نیمه استپی بلده نور صورت پذیرفت. بدین منظور، تعداد 132 نقطه نمونه‌برداری در قالب یک شبکه به ابعاد 550 در 600 متر به روش سیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد ترانسکت‌های 50 متری انجام شد. نمونه‌های خاک از عمق 0 تا 20 سانتی‌متری برداشت و همزمان طول و عرض جغرافیایی نمونه‌های برداشت شده و ارتفاع آن‌ها توسط GPS ثبت و درصد شیب با شیب ‌سنج اندازه‌گیری شد. به منظور تعیین خصوصیات تولید، تراکم و درصد تاج پوشش گونه درمنه کوهی از پلات‌های 4 مترمربعی استفاده شد. همبستگی داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد. برای انجام آنالیزهای زمین آماری و تهیه نقشه پراکنش مکانی از روش‌های میان‌یابی استفاده شد. بر اساس نتایج آنالیز همبستگی مکانی، در بین فاکتورهای خاکی و توپوگرافی مورد مطالعه، ماده آلی و درصد رس خاک وابستگی مکانی قوی‌تری را با گونه مورد مطالعه داشتند. درون‌یابی و تهیه نقشه‌های پراکنش مکانی خصوصیات پوشش گیاهی درمنه کوهی توسط روش‌های کریجینگ، کوکریجینگ و معکوس وزنی فاصله انجام گرفت. در این تحقیق، به جز تراکم، متغیرهای درصد تاج‌پوشش و تولید گونه درمنه کوهی ساختار مکانی ضعیفی را با استفاده از روش کریجینگ نشان دادند. این نشان می‌دهد این روش در برآورد تغییرات مکانی خصوصیات تولید و درصد تاج پوشش گونه درمنه کوهی از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در صورتی‌که در روش کوکریجینگ وابستگی مکانی قوی برای متغیرهای مورد بررسی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Spatial variability of Artemisia aucheri yield, density and canopy cover using geostatistics methods (case study: Baladeh watershed)

چکیده [English]

The aim of present study was performed for study of spatial variation of Artemisia aucheri yield, density and canopy cover and its spatial relationship with soil properties and topographical factors in Baladeh semi-steppe rangelands, Noor. For this reason, 132 sample points were carried out within the form of a network of 550 × 600 m with the systematic method by the plots in 50 m through transects. Soil samples were taken in depth of 0 to 20 cm  and the samples elevation, latitude and longitude were registered by GPS device and the slope percent  was measured using a slope meter. To determine the yield, density and  canopy cover percentage of Artemisia aucheri was used plots of 4 m2. The data normality was determined using Kolmogorov–Smirnov test and correlation of data using Pearson correlation coefficient using SPSS software. To perform of geostatictics analyses and provide of spatial distribution map were used GS+ and Arc/GIS softwares. According to spatial correlation analysis, among soil properties and topographical factors, soil organic matter and clay showed, a more strong space structure with the study species, Interpolation and obtained maps for spatial distribution of Artemisia aucheri was performed using Kriging, Cokriging and inverse distance weighting methods. In this study, except density, yield and canopy cover of Artemisia aucheri  showed a weak space structure using Kriging. This result shows that this method were not validated for spatial variability of yield and canopy cover of Artemisia aucheri but were obtained a strong space structure using  Cokriging methods for studying variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Variability
  • yield
  • Density
  • Artemisia aucheri
  • Geostatistics
  • Baladeh rangelands
  • Noor