بررسی رابطه همبستگی فاکتور فرسایش‌پذیری خاک اندازه‌گیری شده با استفاده از روش‌های شبیه‌ساز باران، بیسال و نموگراف ویشمایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107086

چکیده

بی شک اجرای برنامه‌های حفاظت خاک از طریق اعمـال مـدیریت جـامع بـر حـوزه‌های آبـخیز، نقش مـوثری در جـلوگیری از فـرسایش و حـفظ ایـن منبع ارزشمند خـواهد داشت. روش‌هـای مختلفی بـرای اندازه‌گیری  فـاکتور فـرسایش پـذیری خـاک وجـود دارد. یکی از سـاده‌ترین و آسان‌ترین روش‌ها استفاده از دستگاه شبیه ساز باران است. در این مقاله با نمونه‌برداری تصادفی از افق سطحی مربوط به 30 نمونه (سری ) خاک مربوط به مناطق جنوب و جنوب غربی تهران جهت تعیین فاکتور فرسایش پذیری خاک (K)  با استفاده از روش شبیه ساز باران در شرایط استاندارد مربوطه مهیا گردید. همچنین بافت خاک، حد رطوبت ظرفیت مزرعه، درصد کربن آلی و میزان شن خیلی ریز هریک از نمونه‌ها تعیین شد.
بررسی نتایج حاصله نشان داد که بین K  شبیه ساز باران و  K ویشمایر همبستگی کمی وجود دارد. درحالی که  K  بیسال و K شبیه‌ساز باران از همبستگی بالایی برخوردار است. این امر ناشی از توجه فرمول بیسال برای برآورد پاشمان و K شبیه ساز باران با فرسایش بارانی است. دستگاه شبیه ساز باران مورد استفاده نیز برای اندازه‌گیری فرسایش پاشمانی کاربرد داشته و فقط مرحله برخورد قطرات باران با خاک و فرسایش پاشمانی ناشی از آن را اندازه‌گیری می‌کند. در صورتی که در فرمول جهانی فرسایش، تلفات خاک اندازه‌گیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship determine between measured soil erodibility using simulator and wischmeier nomograph and bisal method

چکیده [English]

Undoubtedly, soil conservation programs through the integrated management of watersheds, preventing erosion and maintaining an effective will be a valuable resource. In the Soil Universal Soil Loss Equation (USLE) ,soil erodibility is estimated by nomograph.The soil texture, field capacity moisture, organic carbon content and very fine sand content of each sample was determined. Soil erodibility is measured in different methods. Simulator is the simplest and easiest methods.
The results showed that there is a little correlation between  K wischmeier and k simulator  While the K simulator has a high correlation with k bisal. This methods measure the erosion rate in the first stage. Rain simulation system used for the application splash erosion. Splash erosion is recognaized as the first stage in the process of soil erosion. Basic processes in erosion disperse soil particles by rain drops and changes caused to the soil structure which are moved by runoff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil erodibility
  • simulator
  • splash erosion
  • Soil conservation