بررسی زمین ساخت فعال در حوضه آبریز لتیان با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیکی

نوع مقاله : پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107089

چکیده

حوضه آبریز سد لتیان به عنوان یکی از حوضه های کوهستانی کشور در شمال شرق استان تهران واقع شده است. وجود دو سیستم گسلی اصلی مشاء – فشم به طول تقریبی 170 کیلومتر و گسل شمال تهران به طول 75 کیلومتر و گسل های فرعی متعدد، نشانگر ظهور پدیده های مهم زمین ساختی در این منطقه می باشد. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نو زمین‌ساخت در این حوضه با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژیکی می‌باشد. جهت دستیابی به این هدف از هفت شاخص ژئومورفولوژیکی عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (VF)، شکل حوضه (Bs)، تقارن توپوگرافی عرضی (T)، منحنی هیپسومتری حوضه (Hc)، پیچ و خم رود (S) وگرادیان طولی رود (SL) به عنوان ابزارهای اصلی پژوهش بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژیکی، نقشه های توپوگرافی،  نقشه های زمین شناسی و تصاویر راداری بوده و در تحلیل داده ها و تهیه نقشه های مربوطه از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار ArcGis9.3 استفاده شده است. نتایج حاصل از شاخص‌های ژئومورفولوژیکی حاکی از آن است که حوضه مورد مطالعه این پژوهش از نظر نو زمین‌ساختی فعال،  اما میزان فعالیت حرکات نو زمین ساخت در همه جا یکسان نبوده و مناطق بالادست حوضه از این لحاظ فعال تر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of tectonic activity in the Latian dam basin using morphotectonic indicators

چکیده [English]

Latian dam basin is one of the mountainous basins located in the North East of Tehran. Existence of two main fault systems including Mosha-Fasham with170 kilometers length and north Tehran fault with length of 75 km, also numerous minor faults, indicating the emergence of major tectonic events in this region. Therefore, the aim of this study is to investigate the status of neotectonics in the basin using geomorphological indicators. To achieve this goal, seven geomorphological indicators Drainage Asymmetry Factor (AF), Ratio of Valley- Floor with to Valley Height (VF), Basin Shape Factor (Bs), Transverse Topographic Symmetric Factor (T), Hypsometric Integral (Hc), River Sinuosity (S) and Stream Length- Gradient Index (SL) were used as research tools. The data used in the evaluation of geomorphological indicators were topographic maps, geological maps and radar images. The analysis of the data and the maps preparation were done using GIS and ArcGis9.3 software. The results indicate that the basin is active neotectonically, but the activity is not the same everywhere and upstream areas are more active.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neotectonics
  • Latian dam basin
  • geomorphological indicators
  • GIS