اولویت بندی مکان‌های مناسب ساخت سد زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در آبخیز صادق‌آباد، استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

4 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

ساخت سدهای زیرزمینی یکی از راه‌های به‌دست‌آوردن آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک و مقابله با بحران خشک‌سالی است. سدهای زیرزمینی سازه‌هایی هستند که در مسیر جریان آب زیرزمینی ساخته شده و باعث بالاآمدن آب و ذخیره‌ی آن در مخزن خود می‌شوند. مهم‌ترین مشکل در ساختن سدها یافتن مکان مناسب است.هدف از پژوهش حاضر، مکان‌یابی و اولویت‌بندی مناطق مناسب ساخت سد زیرزمینی با استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی تاپسیس در آبخیز صادق‌آباد استان فارس است. با انجام بازدیدهای صحرایی و درنظر گرفتن عوامل درصد شیب، فاصله از گسل، کاربری زمین و سازند زمین‌شناسی مناطق نامناسب حذف، و نقشه‌ی مناطق توانمند برای ساختن سد زیرزمینی در منطقه تهیه شد. برای اولویت‌بندی مکان‌های مناسب بر اساس نظر کارشناسان و مرور بر منابع علمی، از 9 معیار کمیت آب، طول محور سد، عمق محور سد، ضریب ذخیره‌ی مخزن، حجم مخزن، تکیه‌گاه، شیب، نیاز آبی (آشامیدنی کشاورزی و صنعت) و دست‌رسی (جاده، روستا و منابع قرضه) استفاده شد. بر  بر اساس قضاوت کارشناسی و تعریف معیارها و برهم‌نهی نقشه‌های پایه 17 محل اولیه انتخاب شد. نتایج نشان داد که بیش‌ترین وزن در مکان‌یابی سد زیرزمینی کمیت آب و نیاز آبی (به‌ترتیب 0/308 و 0/2048) بود. در مقابل، کم‌ترین وزن در طول محور سد و تکیه‌گاه محور سد (0/0074 و 0/0028) دیده شد. در پایان، اولویت‌های اول تا سوم سه محل پیشنهاد‌شده‌ی سدهای 15، 2 و 14 معرفی شد. با توجه به محدودیت جدی منابع آب زیرزمینی در بخش عمده‌یی از کشور و به‌ویژه استان فارس، استفاده از این روش‌ها برای شناسایی محل‌های مناسب و توسعه‌ی سدهای زیرزمینی سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Suitable Sites for Underground Dam Construction Using the TOPSIS Multi-Criteria Decision Making Model in the Sadeghabad Watershed, the Province of Fars

نویسندگان [English]

  • Saeed Keshavarz 1
  • Hamid Reza Porghasemi 2
  • Seyed Fakhreddin Afzali 3
  • Kurosh Rezaei Moghaddam 4
1 M.Sc. Graduated, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, College of Agriculture, Shiraz University
2 Associate Professor, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, College of Agriculture, Shiraz University
3 Assistant Professor, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, College of Agriculture, Shiraz University
4 Associate Professor College of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Construction of underground dams (UGDs) is a method of water harvesting in arid and semi-arid regions facing the drought crisis. UGDs are structures constructed in the hidden waterways that can store water in their upstreams. The most important problem in the construction of such dams is finding the right place. The purpose of this research is to locate and prioritize suitable areas for UGDs using the TOPSIS multi-criteria decision making method on the Sadeghabad Watershed, the Province of Fars. By performing field surveys and considering: slope percent, distance from fault, land use, and lithological units inappropriate areas were removed and a map of potential areas for the construction of an underground dam was prepared. According to expert judgement and review of scientific resources, 9 criteria, namely water quantity, dam length and height, reservoir storage coefficient, reservoir volume, abutment, slope, water demands (domestic, agriculture, and industry) and accessibility (road, village, and borrow area) were used to prioritize appropriate locations. Accordingly, 17 initial sites were selected based on expert judgment considering the criteria and overlapping of the base maps. The results indicated that water quantity and water demands with the weights of 0.308 and 0.2048 had the highest rating in priority in locating the underground dam, respectively. In contrast, the length of the axis of the dam and the supporting base of the dam with the weights of 0.019 and 0.023 had the lowest rating in priority. Finally, sites 15, 2, and 14 were given the first to the third priorities. Therefore, due to the serious limitations of groundwater resources in most parts of our country, and particularlyin the Province of Fars, these methods are useful for identification of suitable sites and construction of the UGDs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • the Province of Fars
  • TOPSIS
  • underground dams
Adeyanju OI, Adedeji AA, 2017. Hybrid AHP-TOPSIS decision support system for the selection of appropriate dam site. USEP: Journal of Research Information in Civil Engineering. 14 (3): 1663–1686.
Arabameri AR, Shirani K, Karami J, Klourojan A. 2016. Application of multilayer perceptron neural network (MLP) in locating solid urban waste landfill with emphasis on hydrogeomorphic properties (Case study: Fereydoun Shahr City).Journal of Environmental Studies. 78: 329–342.
Arabameri AR, Sohrabi M, Rezaei Kh, Shirani K. 2018.Locating the underground dam using the GIS technique and hierarchical analysis method (AHP).Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 12(41): 51–61.(In Persian).
Baurne, G. 1984. Trap-dams: Artificial sub-surface storage of water. Water International. 4(1): 2–9.
Chakrabortty R, Chandra Pal S, Malik S, Das B.2018. Modeling and mapping of groundwater potentiality zones using AHP and GIS technique: A case study of Raniganj Block, Paschim Bardhaman, West Bengal. Modeling Earth Systems and Environment.Department of Geographythe University of Burdwan, Bardhaman, India.1–26.
Chezgi J, Malekinejad H, Ekhtesasi MR, Nakhei M. 2016.Prioritization of suitable sites for the construction of a water ground dam using decision making models in arid and semi-arid regions. Scientific- Research Quarterly of Aridbiom. 6(2): 84–95.
Chezgi J, Moradi HR, Kheirkhah Zarkesh MM. 2010. Locating suitable place for water ground dam construction using multi-criteria decision-making method with emphasis on water resources (Case study of west of Tehran province). Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering.4(13): 65–68.(In Persian).
 
Chezgi J, Moradi HR, Kheirkhah Zarkesh MM, Ghasemian D. 2009. Locating water ground dam by method exclusion criteria using GIS, (Case study: West Tehran). 5th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering in Gorgan University, Gorgan, Iran. 10 p.
Choudhary D, Shankar R. 2012. An steep-fuzzy AHP-TOPSIS framework for evaluation and selection of thermal power plant location: A case study from India”, 8th World Energy System Conference. 42(1): 510–521.
Dambatta A, Farmani BA, Javadi A, Evans BM. 2009. The analytical hierarchy process (AHP) for contaminental land management. Advanced Engineering Informatics. 23(4): 433–441.
Davoudirad MR, Behrangi A, Mianji Y. 2004. Water ground dams a useful tool for managing groundwater resources, Proceedings of the first annual conference of water resources management in Iran, Tehran. 21p .(In Persian).
El-Awar FA, Makke MK, ZuraykRA, Mohtar RH. 2008. A hydro-spatial hierarchical method for siting water harvesting in reservoir of dry area. Applied Engineering in Agriculture. 16(4): 395–404.
Esmaeli R, Jokar Sarhangi S, Roshan Neko P. 2016. Determination of flood potential using TOPSIS method (Case study: Mazandaran Province, Glendrood Watershed).Journal Management System. 9(31): 77–87.(In Persian).
Forzieri G, Gardenti M, Caparrini F, Castelli F. 2008. A methodology for pre- selection of suitable sites for surface and underground small dams in arid areas: A case study in the region of Kidal, Malia. Physics and Chemistry of the Earth. 33: 74–85.
Foster S, Tuinhof A. 2004. Subsurface dams to augment groundwater storage in basement terrain for human subsistence-Brazilian and Kenyan experience, World Bank, Groundwater Management AdvisoryTeam.No.5.
Jamali IA, Mörtberg U, Olofsson B, Shafique M. 2014. A spatial multi-criteria analysis approach for locating suitable sites for construction of subsurface dams in Northern Pakistan.Water Resource Management. 28: 5157–5174.
Jomeh Manzari R, Barati R. 2016. Locating suitable sites for the construction of a water ground dam.Iranian National Irrigation and Drainage Congress.7(3).(In Persian).
Jozghi A, Shamsaei A. 2015. Locating water reservoirs using GIS and multi-criteria decision making method (TOPSIS) (Case study: Southern province of Sistan and Baluchestan).Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR). 25(100): 6–14. (In Persian).
Krohling A, Renato GC, Pacheco A. 2015. A-TOPSIS – An approach based on TOPSIS for ranking evolutionary algorithms, Procedia Computer Science. 55: 308 – 317.
Malczewski J. 1999. GIS and multi-criteria decision analysis, Published simultaneously in Canada, copyright 1999 by John Wiley & Sons, INC, pp. 180–181.
Nilsson A. 1988. Groundwater dams for small-scale water supply. Intermediate Technology Publications Ltd. London.91p.
Onder H, Yilmaz M. 2005. Underground Dams, A tools of sustainable development and management of groundwater Recourses.European Water. 11(12): 35–45.
Pirmoradian R, Behbahani MR, Nazaryfar MH, Velayati S. 2013.Initial locating of suitable area for underground dam construction in Eyvanakey Plain.The First National Conference on Water Resources and Agricultural Challenges. Iran, Islamic Azad University Khorasgan.
Salami H. 2005.Determination of suitable areas for the construction of water ground dam in igneous areas using remote sensing. Case study: Northern range of Kars Mountains, Master Of thesis, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University.143 p (In Persian).
Soleimani S. 2006. Investigating the geological characteristics of Mashhad plain to mapping the potential of water ground dam construction using GIS and RS (Case study: Mashhad Plain), Master of thesis in Engineering Geology, Tarbiat Modares University.112 p. (In Persian).
Soleimani S, Nickodel M, Oroumiye M, Bahrami H. 2006. Locating suitable alternatives for underground dam construction using GIS and RS (Case study: Mashhad Plain). The third Water Resources Conference. Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz,www.civilica.com/paper-WRMO3_360.HTML.(In Persian).