پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سد چراغ ویس کردستان با مدل هایIRAT و LNRF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر

3 گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز

چکیده

زمین‌لغزش یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش خاک و بلای طبیعی است که سالانه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می­کند. از این رو ­امروزه در بررسی ناپایداری دامنه‌ها به شاخص­های ریخت‌زمین‌ساخت (مورفوتکتونیک) و مدل­های پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش­ها توجه می‌شود. هدف از این بررسی پهنه­­بندی خطر زمین لغزش­ در حوضه آبخیز سد چراغ ویس کردستان با استفاده از مدل IRAT­­ و LNRF و مقایسه‌ی تطبیقی آن­ها با بهره­گیری از جدول‌های متقاطع و ­شاخص­های ارزیابی پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش است. نتایج ارزیابی شاخص­های مدل­IRAT  نشان می­دهد که 77/77% از لغزش­ها در طبقهی شدید ‌زمین‌ساختی است، و در مدل LNRF 64/05%در ناحیه‌هایی است که امکان آن شدید و منطبق بر زیرحوزه­­هایی است که بیش‌ترین تعداد و تراکم لغزش آن‌ها زیاد است. بیش از 91/64% از مساحت کل لغزش­ها در محدوده‌ی خطر ناپایداری زیاد و در فاصله‌ی کم‌تر از 1000 متر بوده است. تحلیل روش جدول‌های متقاطع نشان می­دهد که تطابق هر دو مدل پهنه­بندی در ارزیابی طبقه‌ی متوسط خطر پذیرفتنی است،  ولی در طبقه‌ی خطر شدید به‌دلیل هم‌خوانی گسل­ها با لغزش­ها، مدلIRAT دقت بیش‌تری دارد. مقدار مجموع کیفیت در مدل LNRF ­به مقدار 2/16%­ نشان می­دهد که عمل‌کرد مدل­ برای پهنه­بندی خطر زمین­لغزش در آبخیز سد چراغ‌ویس کردستان بهتر است. ­پیشنهاد می­شود که هر تغییر کاربری زمین و برنامه­ریزی برای بهره­برداری از سیمای سرزمین حوضه سد با توجه به نقشه‌ی پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide Hazard Zoning at the Cheragh Veis Dam Watershed of Kurdestan Using the IRAT and LNRF Models

نویسندگان [English]

  • Fouad Ebadi 1
  • Alireza Ildoromi 1
  • Hamid Nouri 2
  • Khaled Babaei 3
1 Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural and Environmental Sciences, Malayer University
2 Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural and Environmental Sciences, Malayer University
3 Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University
چکیده [English]

Landslide is one of the most important agents of soil erosion and occurrence of natural disasters that causes annualy damage in Iran. Morphotectonic indices and landslide hazard zonation models have been increasingly used in the study of slope instability. The purpose of this study was to assess the zoning of landslide hazard at the Chergh Veis Dam Watershed of Kurdestan using the IRAT (LNRF) model and comparative comparisons of them using the cross-sectional table technique and landslide hazard zonation assessment indicators. The results of the IRAT evaluation indicate that 77.77% of the landslides are in the tectonic category; however, using the LNRF model, 64.05% occur in areas with a very high potential that is consistent with the sub-basins with the highest number and large slip density. Moreover, more than 91.64% of the total area of landslides occur in high risk areas and within less than 1000 meters of each other. An analysis of the cross-sectional tables indicate that both zoning models occur in the middle class risk assessment with an acceptable compliance, but on the high risk side duo to the faults' alignment with landslides, the IRAT model is more accurate. The total quality indicators as the LNRF model, 2.16 % indicates that the model performance is better for zoning the landslide risk in the catchment area of the Kesht-e-Wis Dam. It is suggested that any land use change and planning to exploit the landform of the dam watershed be in accordance with the land risk mapping guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheraghveis
  • IRAT
  • Landslide
  • LNRF
  • Morphotectonics
Alipoor R, Poorkermani M, Zare M, El-Hamdouni R. 2011. Active tectonic assessment around Rudbar Lorestan dam site, High Zagros Belt (SW of Iran). Geomorphology. 128: 1–14. (In Persian).

Almasian M, Roshanbakht K, Tavakolizadeh  M . 2011. Young and active tectonics in the area of Kashan, Qom fault system Zefreh. Journal of Sciences, Islamic Azad University, Autumn. 21( 81): 90–106. (In Persian).

Bull WB, Mcfadden LD. 1977. Tectonic geomorphology of the north and south of the Garlock fault, Slope, Baghro Dagh, Geographic Researches. 48: 123–138. (In Persian).

Cannon PJ. 1976. Generation of explicit parameters for a quantitative geomorphic study of Mill Creek drainage basin, Oklahoma Geology Notes. 36 (1): 3–16.

Chandel V, Karbara K, ChauhanY. 2011. RS and GIS landslide  hazard  zonation  of  mountainous  terrains, A Study From  Middle Himalayan Kullu District, Himachal  Ardadesh, India. International Journal of Geometrics and Geosciences. 2(1): 121- 132.

Della Seta M, Del-Monte  M, Fredi M, Miccadei E, Troiani F. 2008. Morphotectonic evolution of the Adriatic piedmont of the Apennines: advancement in the knowledge of the Marche–Abruzzo border area. Geomorphology. 102: 119–129.

Department of Natural Resources Kurdistan. 2013. master plan Watershed Dam Weiss lights Kurdistan.

El-Hamdouni R, Irigaray C, Fernández T, Chacón J, Keller  EA. 2008. Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology. 96: 150–173.

Ghobadi M, Jalali H, Sa'edi B. 2017. Evaluation of the efficiency of information value methods, density and frequency ratio in LNRF hazard zonation, landslide area in the back of Darband, Kermanshah, Engineering Geology Journal. 11(1): 91-114. (In Persian).

Guarnieri P, Pirrotta C. 2008. The response of drainage basins to the late quaternary tectonics in the Sicilian side of the Messina Strait (NE Sicily). Geomorphology. 95: 260-273.

Habibi A. 2014. Landslide hazard zonation for determination appropriate regions with AHP model in dry areas of Iran Khuzestan. International Journal of Forest, Soil and Erosion. 4(1): 16–20. (In Persian).

Habibi A. 2015. Landslide survey using morphotectonic indicators, Journal of Engineering and Management of Watershed. 7(1): 98–108. (In Persian).

Ilanlou M, Ebrahimi L. 2016. The zoning of the risk of occurrence of mass movements using information value method, surface density, LNRF in Zohreh Watershed, Knowledge of Risks. 3(2): 141–153. (In Persian).

Ildoromi A, Noori H, Mohammadi M, Mousavi SM. 2017. Investigating the effective factors and land landing deterioration zone using AHP and logistic regression in Aswand Basin, Journal Environmental Erosion Research. 7(4): 1–23. (In Persian).

Keller  EA,  Pinter  N. 2002. Active tectonics: Earthquakes, uplift and landscape, New Jersey, Prentice Hall.

Kornejady A, Heidary K. 2014. Performance assessment of the LNRF and AHP-Area Density models in landslide susceptibility zonation. Journal of Life Science and Biomedicine. 4(3): 169–176.

Marzbani M, Shirzadi H, Fathi M. 2016. Landslide hazard zoning using information value model in geographic information system (GIS) case study (Dareh Shahr watershed- Simakan). The First International Conference on Natural Hazards and Environmental Crises. Strategies and Challenges.(In Persian).

Mosafaee  J,  Onegh  M,  Shariat Jaffari  M. 2009. Comparison of  the  efficiency  of  the  experimental  and  statistical  method of  landslide  ranger  zoning  (Case  study  of  Alamoot  Roud Watershed), Journal of Water and Soil Conservation Studies. 6(4): 43-61. (In Persian).

Naderi F, Karimi H, Naseri B, Salajegheh A. 2013. Comparison of different models for landslide hazard zonation in Zangvan Ilam watershed, Rangeland and Watershed Management, Iranian Journal of Natural Resources. 67(2):459-474.

Niyazi Y, Ekhtesasi M, Talebi A, Arkhi S, Mokhtari M. 2010. Evaluating the effectiveness of bivariate statistical method in predicting landslide hazard (Case study: Iylam Watershed),Watershed Science and Engineering Iran. 4(10): 9-20. (In Persian).

Onegh  M. 2004. Landslide hazard zonation of Ziarat Wwatershed in Gorgan. Research Project of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 120 p. (In Persian).

Pour Hashemi S, Amir Ahmadi A, Akbari A. 2014. Selection of a suitable method for bivariate statistical methods for zoning of landslide hazard in the GIS (Case study: Baghiee Watershed), Geographical Studies of Arid Zones. 4(15):71–89. (In Persian).

Proletarian A, Fotohi S, Rigi H. 2017. Efficiency of landslide hazard zonation using information value and surface density models in Sistan and Baluchestan province, Advanced Applied Geology Journal. 24: 1-11. (In Persian).

Ramirez Herrera   MT. 1988. Geomorphic assessment of active tectonic in the Acambay Graben, Mexican volcanic belt ,Earth Surface and Landforms. 23:317-322.

Ranjbar M, Rakkari M. 2012. Landslide zonation using the LNRF method on the Haraz road (from Hasht to Larijan but Azadeh), Geography (Journal of the Iranian Geographic Society). 33(10): 107-128. (In Persian).

Saber Chenari K, Salmani H, Mohammadi M. 2015. Evaluation of landslide risk using LNRF, information values, Echo-Hydrology. 2(1): 105–116. (In Persian).

Sepahand A, Moradi H, Abdolmalaki P. 2016. Landslide hazard zonation using Artificial Neural Network in a part of Haraz Watershed, Journal of Watershed Research (Research and Building). 113: 9-19. (In Persian).

Sharifi R, Poorkermini M, Salgi  A,  Jamaliyan  N. 2013. Evaluating the trend of active tectonic zonation of landslide affected SMF index. National Conference of Iranian Tectonics. Tehran. (In Persian).

Shirani K, Chavoshi S, Ghauomian J. 2006. Assessment and evaluation landslide susceptibility zonation in Padena Semirom, Science Research Esfahan university. 23(1): 23-38. (In Persian).

Yamani MBS, Jafari Aghdam M. 2011. Impact neo tectonic in the morphology drainage basin western Zagros. Geographical Environment. 1: 68–82. (In Persian).

Zare M, Shabani M, Soleimanpour S.M, Rostami Ravari A. 2018. Landslide risk assessment using LNARF and WPNF models in Kharestan Watershed, Fars Province. Watershed Management Research. 118: 23-36. (In Persian).