پایش تخریب سرزمین و بیابان‌زایی منطقه‌های خشک و نیمه خشک با تاکید بر پاسخ تولید ناخالص اولیه به متغیرهای اقلیمی در بازه‌ی 2017-2001 در استان فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ایران

4 دانشیار گروه علوم زمین، دانشگاه تولسا، اوکلاهاما

چکیده

محاسبه­ دقیق تغییر کربن در بوم‌سامانه‌های مختلف ممکن است شاخصی کلیدی در برآوردکردن تغییر تخریب زمین در جهان باشد. هدف از این تحقیق، بررسی روند تخریب زمین با بررسی‌کردن روند تغییر شاخص تولید ناخالص اولیه، سنجه‌های اقلیمی (دما و بارش) و ارتباط این شاخص با داده‌های اقلیمی در بازه‌ی زمانی 2017-2001 در کاربری‌های مختلف استان فارس است. داده‌های تولید ناخالص اولیه از سنجنده‌ی مودیس 8 روزه MOD17A2 سالانه استخراج، و داده‌های اقلیمی از 15 ایستگاه‌ منطقه با روش درون‌یابی تهیه کرده شد. شیب تغییر شاخص‌های تولید ناخالص اولیه، دما و بارندگی و همبستگی بین تولید ناخالص اولیه و دما و بارش در هر کاربری بررسی‌شد. نتیجه نشان داد که بیش‌ترین درصد تولید ناخالص اولیه به‌ترتیب در کاربری‌های بوته‌زار، زمین‌ کشاورزی، زمین لخت، علفزار، منطقه‌ی مسکونی، و بستر آبی است. بررسی شیب تغییر نشان داد که در حالت کلی روند تغییر تولید ناخالص اولیه در این دوره‌ی 17 ساله افزایشی، اما روند دما و بارش به‌ترتیب افزایشی و کاهشی بود. دلیل آن را می‌توان بهره‌گیری کشاورزان از منابع آب زیرزمینی برای تامین آب کشاورزی، و در نتیجه افزایش تولید ناخالص اولیه دانست. درصد تغییر تولید ناخالص اولیه، دما، و بارش در کاربری‌های مختلف در بازه‌ی زمانی بررسی‌شده نشان داد که روند تغییر مثبت تولید ناخالص اولیه در کاربری زمین لخت 78/24%، زمین کشاورزی 54/32 %، علفزار 81/14 %، بوته‌زار 89/85%و در ساوانا 100% بود، در حالی که روند افزایش دما و کاهش بارندگی در بیش‌تر کاربری‌ها دیده می‌شود. براساس نتیجه‌های رابطه‌ی همبستگی در زمین‌های لخت، ساوانا و بوته‌زار بیش‌تر از بارش، و زمین‌های کشاورزی و علفزارها از دما تأثیر گرفته است. در حالت کلی افزایش در تولید ناخالص اولیه در زمین‌های کشاورزی بر پایه‌ی افزایش دما و کاهش بارندگی نشان‌دهنده‌ی ایجادشدن شرایط برای تخریب زمین و بیابان‌زایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Land Degradation and Desertification in the Arid and Semi-arid Regions with an Emphasis in Response to Gross Primary Production Relative to the Climatic Variables during the 2001-2017 in the Province of Fars

نویسندگان [English]

  • Hadi Eskandari Damaneh 1
  • Hamid Gholami 2
  • Rasool Mahdavi 2
  • Asadola Khorani 3
  • Junran Li 4
1 Ph. D. Student, Department of Agricultural and Natural Resources, Hormozgan University, Iran
2 Associate Professor, Department of Natural Resources Engineering, University of Hormozgan, Iran
3 Associate Professor, Department of geography, Hormozgan University, Iran
4 Associate Professor, Department of Geosciences, Tulsa University, Oklahoma
چکیده [English]

An accurate assessment of the carbon changes in different ecosystems may be used as key indicator in estimating changes in land degradation at a global scale. The goal of this study was investigate the trend of land degradation by examining the trend of changes in the gross primary production, climatic parameters (temperature and precipitation) and its relation shies with the climatic data in the 2001-2017 period in different land use system in the Province of Fars. The annual gross primary production data were extracted from the MOD17A2 8-day MODIS sensor, and the climatic data were collected from 15 stations in the region and interpolated. The slope of changes in the gross primary production, temperature and precipitation, and the correlation between the gross primary production and temperature and precipitation in each land use were investigated. The results indicated that the highest percentage of the gross primary production was obtained for the shrub land, farmland, bare land, grassland, urban and built up land and water bodies, respectively. Examination of the slope of the changes showed that overall trend of changes in primary the gross primary production was increasing, while the temperature and precipitation trend were increasing and decreasing, respectively. The reason for this is the groundwater use by farmers to provide the needed water for irrigation, resulting in an increase in the gross primary productivity. Percentage of the changes in the gross primary production, temperature and precipitation in different land uses over the mentioned time period indicated that the trend of positive changes of the gross primary production in bare land use was 78.24%, farmland was 32.32%, grassland was 81.14%, shrub land was 85.89%; in the savannah it was 100%. We observed an increasing and decreasing trend for the temperature and rainfall over this time period, respectively. Based on the results, the correlation in bare land, savanna and shrub land is mostly influenced by precipitation, whereas farmland and grassland are affected by temperature. In general, despite of increasing temperature and decreasing rainfall, the gross primary production increased in the farmland, which indicates that such expanses are susceptible to land degradation and desertification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change slope
  • climatic variables
  • correlation
  • gross primary production
  • MODIS sensor
Abolverdi J, Ferdosifar G, Khalili D, Kamgar-Haghighi AA. 2016. Spatial and temporal changes of precipitation in Fars Province, southwestern Iran. Meteorology and Atmospheric Physics. 128(2): 181–196.
Ahani H, Kherad M, Kousari MR, Rezaeian-Zadeh M, Karampour MA, Ejraee F, Kamali S. 2012. An investigation of trends in precipitation volume for the last three decades in different regions of Fars province, Iran. Theoretical and applied climatology. 109(3–4): 361–382.
Ahlström A, Raupach MR, Schurgers G, Smith B, Arneth A, Jung M, Kato E. 2015. The dominant role of semi-arid ecosystems in the trend and variability of the land CO2 sink. Science. 348(6237): 895–899.
Akbari M, Jarge MR, Madanisadat H. 2009. Assessment of decreasing of groundwater-table using Geographic information system (GIS) (Case study: Mashhad Plain Aquifer). Water and Soil Conservation.16 (4): 96–78.
Bai ZG, Dent DL, Olsson L, Schaepman ME. 2008. Proxy global assessment of land degradation. Soil Use and Management. 24(3): 223–234.
Chen B, Xu G, Coops N, Ciais P, Myneni R. 2016. Satellite-observed changes in terres- trial vegetation growth trends across the AsiaPacific region associated with land cover and climate from 1982 to 2011. International Journal of Digital Earth. 9 (11):1055–1076.
Chen H, Fan L, Wu W, Liu HB. 2017. Comparison of spatial interpolation methods for soil moisture and its application for monitoring drought. Environmental monitoring and assessment. 189(10): 1–13.
Chuai X, Qi X, Zhang X, Li J, Yuan Y, Guo X, Feng J. 2018. Land degradation monitoring using terrestrial ecosystem carbon sinks/sources and their response to climate change in C china. Land Degradation & Development. 29(10):3489–3502.
Dubovyk O, Landmann T, Erasmus BF, Tewes A, Schellberg J. 2015. Monitoring vegetation dynamics with medium resolution MODIS-EVI time series at sub-regional scale in southern Africa. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 38: 175–183.
Eskandari Damaneh H, Eskandari Damaneh H, Khosravi H, Gholami H. 2019. Analysis and monitoring of drought using NDVI index (Case study: The west basin of Jazmoryan wetland). Rangeland. 13(3): 461–475. (In Persian).
Eskandari Damaneh H, Zehtabian GR, Salajegheh A, Ghorbani M, Khosravi H. 2018. Assessing the effect of land use changes on groundwater quality and quantity (Case study: West basin of Jazmoryan wetland). Journal of Range and Watershed Management. 71(3): 563–578. (In Persian).
EskandariDamaneh H, Gholami H, Mahdavi R, Khoorani A, Junran Li. 2018. Evaluation of land degradation trend using satellite imagery and climatic data (Case study: Fars Province). Desert Ecosystem Engineering Journal. 24 (2): 49–64. (In Persian).
Fensholt R, Rasmussen K, Kaspersen P, Huber S, Horion S, Swinnen E. 2013. Assessing land degradation/recovery in the African Sahel from long-term earth observation based primary productivity and precipitation relationships. Remote Sensing. 5(2): 664–686.
Fu Y, Lu X, Zhao Y, Zeng X, Xia L. 2013. Assessment impacts of weather and land use/land cover (LULC) change on urban vegetation net primary productivity (NPP): A case study in Guangzhou, China. Remote Sensing. 5(8): 4125–4144.
Gandomkar A, Dehghani R. 2012. Study of temperature changes in Fars Province. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering. 6 (3): 127–129.
Gang C, Gao X, Peng S, Chen M, Guo L, Jin J. 2019. Satellite Observations of the Recovery of Forests and Grasslands in Western China. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 124(7): 1905–1922.
Gitelson AA, Peng Y, Masek J G, Rundquist DC, Verma S, Suyker A, Meyers T. 2012. Remote estimation of crop gross primary production with Landsat data. Remote Sensing of Environment: 121: 404–414.
Gulbeyaz O, Bond-Lamberty B, Akyurek Z, West TO. 2018. A new approach to evaluate the MODIS annual NPP product (MOD17A3) using forest field data from Turkey. International journal of remote sensing.  39(8): 2560–2578.
Harper CW, Blair JM, Fay PA, Knap AK, Carlisle JD. 2005. Increased rainfall variability and reduced rainfall amount decreases soil CO2 flux in a grassland ecosystem. Global Change Biology. 11(2): 322–334.
Heinsch FA, Reeves M, Votava P, Kang S, Milesi C, Zhao M, Kimball JS. 2003.  Gross primary production and npp (mod17a2/a3) products nasa modis land algorithm. MOD17 User's Guide. 1–57.
Huntingford C, Atkin OK, Martinez-De La Torre A, Mercado LM, Heskel MA, Harper AB, Butler EE. 2017. Implications of improved representations of plant respiration in a changing climate. Nature Communications. 8(1):1–11.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2013. Long-term climate change: projections, commitments and irreversibility. 2013. Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility. In Climate Change 2013-The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.1029–1136.
Jung M, Reichstein M, Schwalm CR, Huntingford C, Sitch S, Ahlström A, Gans F. 2017. Compensatory water effects link yearly global land CO2 sink changes to temperature. Nature. 541(7638): 516–520.
Karami E, Hayati D. 2005. Rural poverty and sustainability: the case of groundwater depletion in Iran. Asian Journal of Water, Environment and Pollution. 2 (2): 51–61.
Karami E, Keshavarz M. 2010. Sociology of sustainable agriculture. In Sociology, organic farming, Climate Change and Soil Science.3: 19–40.
Keesstra S, Mol G, De Leeuw J, Okx J, De Cleen, M, Visser S. 2018. Soil-related sustainable development goals: Four concepts to make land degradation neutrality and restoration work. Land. 7(4): 133–153.
Keshavarz M, Karami E, Zibaei M. 2014. Adaptation of Iranian farmers to climate variability and change. Regional Environmental Change. 14 (3): 1163–1174.
Khosravi H, Azareh A, Eskandari Dameneh H, Rafieisardoii E, Eskandari Dameneh H. 2017. Assessing the effects of the climate change on land cover changes in different time periods. Arabian Journal of Geosciences: 10(4): 93–104.
Koirala S, Jung M, Reichstein M, de Graaf IE, Camps‐Valls G, Ichii K, Carvalhais N. 2017. Global distribution of groundwater‐vegetation spatial covariation. Geophysical Research Letters. 44(9): 4134–4142.
Kurc SA, Small EE. 2007. Soil moisture variations and ecosystem‐scale fluxes of water and carbon in semiarid grassland and shrubland. Water Resources Research. 43(6): 1–13.
Lamchin M, Lee WK, Jeon SW, Wang SW, Lim C, Song C, Sung M. 2018. Long-term trend and correlation between vegetation greenness and climate variables in Asia based on satellite data. Science of the Total Environment. 618: 1089–1095.
Li X, Zhu Z, Zeng H, Piao S. 2016. Estimation of gross primary production in China (1982–2010) with multiple ecosystem models. Ecological Modelling. 324: 33–44.
Li Z, Pan J. 2018. Spatiotemporal changes in vegetation net primary productivity in the arid region of Northwest China, 2001 to 2012. Frontiers of Earth Science, 12(1): 108–124
Liu J, Kuang W, Zhang Z, Xu X, Qin Y, Ning J, Wu S. 2014. Spatiotemporal characteristics, patterns, and causes of land-use changes in China since the late 1980s. Journal of Geographical Sciences. 24(2): 195–210.
Liu J, Zhang Z, Xu X, Kuang W, Zhou W, Zhang S, Jiang N. 2010. Spatial patterns and driving forces of land use change in China during the early 21st century. Journal of Geographical Sciences. 20(4): 483–494.
Liu Z, Hu M, Hu Y, Wang G. 2018. Estimation of net primary productivity of forests by modified CASA models and remotely sensed data. International Journal of Remote Sensing. 39(4): 1092–1116.
Luo L, Ma W, Zhuang Y, Zhang Y, Yi S, Xu J, Zhang Z. 2018. The impacts of climate change and human activities on alpine vegetation and permafrost in the Qinghai-Tibet Engineering Corridor. Ecological Indicators. 93: 24–35.
Mao D, Wang Z, Wu B, Zeng Y, Luo L, Zhang B. 2018. Land degradation and restoration in the arid and semiarid zones of China: Quantified evidence and implications from satellites. Land Degradation & Development. 29(11): 3841–3851.
Masoudi M, Jokar P, Pradhan B. 2018. A new approach for land degradation and desertification assessment using geospatial techniques. Natural Hazards and Earth System Sciences. 18(4): .1133–1140.
Menashe DS, Friedl MA. 2018. User guide to collection 6 MODIS land cover (MCD12Q1 and MCD12C1) product. USGS: Reston, VA, USA. 1–18.
Mo X, Liu S, Chen X, Hu S. 2018.  Variability, tendencies, and climate controls of terrestrial evapotranspiration and gross primary productivity in the recent decade over China. Ecohydrology. 11(4): 1951–1973.
Monteith JL. 1972. Solar radiation and productivity in tropical ecosystems. Journal of applied ecology. 9(3): 747–766.
Nasrollahi M, Mombeni M, Valizadeh S, Khosravi H. 2014. Investigating the effect of land use / land cover changes trendon groundwater resources status, using satellite images (Case study: Gilan-e gharb plain). Geographical Data (Sepehr). 23(91): 89–97. (In Persian).
Nendel C, Hu Y, Lakes T. 2018. Land‐use change and land degradation on the Mongolian Plateau from 1975 to 2015—a case study from Xilingol, China. Land Degradation & Development. 29(6): 1595–1606.
Pack SM. 2009. A MODIS imagery toolkit for ArcGIS explorer. Ph.D. Dissertation, University of Redlands.
Pederson GT, Gray ST, Woodhouse CA, Betancourt JL, Fagre DB, Littell JS, Graumlich LJ. 2011. The unusual nature of recent snowpack declines in the North American Cordillera. Science. 333(6040): 332–335.
Rogers A, Medlyn BE, Dukes JS, Bonan G, Von Caemmerer S, Dietze MC, Prentice IC. 2017. A roadmap for improving the representation of photosynthesis in Earth system models. New Phytologist. 213(1): 22–42.
Salimi S, Balyani S, Hosseini SA, Momenpour SE. 2018. The prediction of spatial and temporal distribution of precipitation regime in Iran: the case of Fars province. Modeling Earth Systems and Environment. 4(2): 565–577.
Sun Z, Wang X, Zhang X, Tani H, Guo E, Yin S, Zhang T. 2019. Evaluating and comparing remote sensing terrestrial gross primary production models for their response to climate variability and CO2 trends.  Science of the Total Environment. 668: 696–713.
Symeonakis E, Drake N. 2004. Monitoring desertification and land degradation over sub-Saharan Africa. International Journal of Remote Sensing. 25(3): 573–592.
Tong X, Brandt M, Yue Y, Horion S, Wang K, De Keersmaecker W, Chen C. 2018. Increased vegetation growth and carbon stock in China karst via ecological engineering. Nature Sustainability. 1(1): 44–50.
Van Lynden GW, Mantel S. 2001. The role of GIS and remote sensing in land degradation assessment and conservation mapping: some user experiences and expectations. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 3(1): 61–68.
 Wagle P, Gowda PH, Xiao X, Anup KC. 2016. Parameterizing ecosystem light use efficiency and water use efficiency to estimate maize gross primary production and evapotranspiration using MODIS EVI. Agricultural and Forest Meteorology. 222: 87–97.
Wallace J. Held IM, Thompson DW, Trenberth KE, Walsh JE. 2014. Global warming and winter weather. Science. 343(6172): 729–730.
Wu C, Niu Z, GAO S. 2010. Gross primary production estimation from MODIS data with vegetation index and photosynthetically active radiation in maize. Journal of Geophysical Research. Atmospheres, 115(12):1–11.
Wu C, Niu Z, Tang Q, Huang W, Rivard B, Feng J. 2009. Remote estimation of gross primary production in wheat using chlorophyll-related vegetation indices. Agricultural and Forest Meteorology. 149(6–7): 1015–1021.
Wu S, Zhou S, Chen D, Wei Z, Dai L, Li X. 2014. Determining the contributions of urbanisation and climate change to NPP variations over the last decade in the Yangtze River Delta, China. Science of the Total Environment. 472: 397–406.
Xu D, Wang Z. 2019. Identifying land restoration regions and their driving mechanisms in Inner Mongolia, China from 1981 to 2010. Journal of Arid Environments. 167: 79–86.
Yi C, Ricciuto D, Li R, Wolbeck J, Xu X, Nilsson M, De Araujo AC. 2010. Climate control of terrestrial carbon exchange across biomes and continents. Environmental Research Letters. 5(3): 1–10
Yu F, Price KP, Ellis J, Shi P. 2003. Response of seasonal vegetation development to climatic variations in eastern central Asia. Remote Sensing of Environment. 87(1): 42–54.
Yu T, Sun R, Xiao Z, Zhang Q, Liu G, Cui T, Wang J. 2018. Estimation of global vegetation productivity from global land surface satellite data. Remote Sensing. 10(2(: 1–20.
Yuan W, Cai W, Nguy-Robertson AL, Fang H, Suyker AE, Chen Y, Zhang H. 2015. Uncertainty in simulating gross primary production of croplad ecosystem from satellite-based models. Agricultural and Forest Meteorology. 207: 48–57.
Zhang L, Guo H, Jia G, Wylie B, Gilmanov T, Howard D, Zhao T. 2014. Net ecosystem productivity of temperate grasslands in northern China: An upscaling study. Agricultural and Forest Meteorology. 184: 71–81.
Zhang Q, Cheng YB, Lyapustin AI, Wang Y, Zhang X, Suyker A, Middleton EM. 2015. Estimation of crop gross primary production: II. Do scaled MODIS vegetation indices improve performance? Agricultural and Forest Meteorology. 200:1–8.
Zhao F, Wu Y, Sivakumar B, Long A, Qiu L, Chen J, Hu H. 2019. Climatic and hydrologic controls on net primary production in a semiarid loess watershed. Journal of Hydrology. 568: 803–815.