اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابوالفتح مرادی

خاک شناسی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

ab.moradiareeo.ac.ir
0000-0002-7545-2947

h-index: 6  

سردبیر

سید آهنگ کوثر

علوم آب و خاک استاد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

ahangkowsarhotmail.com
0000-0001-7962-0154

h-index: 12  

مدیر داخلی

سید مسعود سلیمان پور

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

m.soleimanpourareeo.ac.ir
0000-0002-7389-6448

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

امیر حمزه حقی آبی

سازه های آبی استاد گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

haghiabi.alu.ac.ir
0000-0001-9512-0360

h-index: 29  

داور خلیلی

آبخیزداری استاد بخش علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

dkhalilishirazu.ac.ir
0000-0002-8753-9361

h-index: 23  

محمد تقی دستورانی

آبخیزداری- مهندسی رودخانه استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

dastoranium.ac.ir
0000-0002-5387-8779

h-index: 16  

محمد زارع

مهندسی منابع آب استاد بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

zaremshirazu.ac.ir
0000-0001-6547-757X

h-index: 16  

عطاالله کاویان

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد گروه آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ataollah.kaviangmail.com
0000-0003-1767-0708

h-index: 23  

سید آهنگ کوثر

علوم آب و خاک استاد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران

ahangkowsarhotmail.com
0000-0001-7962-0154

h-index: 12  

سید مسعود سلیمان پور

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

m.soleimanpourareeo.ac.ir
0000-0002-7389-6448

h-index: 8  

مجید صوفی

آبخیزداری دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

majidsoufi2gmail.com
0000-0002-8813-8893

h-index: 10  

سید یوسف عرفانی فرد

مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

erfanifardut.ac.ir
0000-0002-1996-4526

h-index: 11  

ویراستار ادبی نشریه

مریم عنایتی

خاک شناسی کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

enayatikyahoo.com

کارشناس نشریه

مریم عنایتی

خاک شناسی کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

enayatikyahoo.com