نویسنده = مهدی عشایر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-85

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مهدی عشایر؛ مرتضی مفیدی چلان