تاثیر اقلیم بر میزان تولید علوفه در مراتع تنگ لایبید یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.106908

چکیده

در این تحقیق که بمدت 7 سال بطول انجامید اثر دو فاکتور بارندگی سالانه و بارندگی فصل رویش بر روی مراتع تنگ لایبید یزد مورد بررسی قرار گرفت. تیپ گیاهی غالب مورد مطالعه منطقه تیپ Artemisia aucheri بود در این تیپ گیاهی سه منطقه کلید انتخاب شد در هر منطقه کلید سه ترانسکت 100 متری به فاصله 10 متر از همدیگر مستقر و ترانسکت ها در جهت شیب قرار داده شد در طول هر ترانسکت 10 پلات با اندازه محاسبه شده 1×1 متر مربعی بصورت مشخص و ثابت انتخاب و علوفه موجود در داخل هر پلات به روش قطع و توزین اندازه گیری شد نتایج نشان داد که کل میزان تولید علوفه با بارندگی سالانه در سطح اطمینان 95 درصد و کل میزان تولید علوفه با بارندگی فصل رویش در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت دارد. در سال هایی که میزان بارندگی فصل رویش نسبت به سال های دیگر مناسب بود میزان عملکرد علوفه بالاتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of climate on forage production in rangeland Tang Laybid Yazd province

چکیده [English]

In this study, which lasted for 7 years due to two factors on annual precipitation and growing season precipitation ranges were Tang Laybid Yazd. The study area was the type of dominant vegetation types Artemisia aucheri. This type of plant was selected in three key. In every key area of 100 meters within 10 meters of each other transect-based and transect was placed on the slope 10 plots along each transect was calculated as 1 × 1 m square with a clear and proven choice and Available forage in each plot was measured by weighing and clipping method.. The results showed that the total amount of forage production with an annual rainfall level is 95 percent and The total yield of forage growing season with rainfall positive correlation.
Rainfall during the growing season than other years was the appropriate rate will be higher yield

کلیدواژه‌ها [English]

  • annual precipitation
  • Tang Laybid Yazd
  • key area
  • forage production