دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 105، دی 1393، صفحه 1-97