ارزش رجحانی گونه‌های مورد چرای گوسفند نژاد ماکویی مراتع قره‌باغ استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.106909

چکیده

مراتع از گونه های مختلف گیاهی و شرایط مختلف رویشگاهی تشکیل شده است. هر یک از گونه ها خصوصیات رویشی و فنولوژی متفاوتی دارند. بنابراین گونه‏های مرتعی در هر یک از ماههای فصل چرا ارزش چرایی معینی دارند. از این رو توجه به ارزش رجحانی گونه های موجود در یک منطقه از نکات کلیدی است که می تواند در تعیین وضعیت، ظرفیت و مدیریت علمی مرتع مورد استفاده قرار بگیرد و در نهایت موفقیت مدیریت در دستیابی به اهدافش را تضمین سازد. همچنین شناخت ارزش رجحانی گیاهان امکان اجرای طرحهای صحیح مرتعداری و حمایت از گونه های خوشخوراک بومی و در نتیجه تامین علوفه مناسب را برای دام ها را فراهم می کند. به همین منظور این تحقیق برای تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی در مراتع نیمه استپی قره باغ استان آذربایجان غربی به مدت 4 سال و 5 ماه از فصل چرا با دو بار فیلم برداری در روز و هر بار حدود 20 دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که بین گونه های مختلف از نظر مدت زمان چرا و درصد زمان چرا شده در ماههای مختلف در سطح 01/0 اختلاف معنی دار وجود دارد. این در حالی است که مدت زمان چرا و درصد زمان چرا شده گونه ها در سالهای مختلف با هم تفاوت معنی دار ندارد. به منظور محاسبه علوفه قابل دسترس، کلاس خوشخوراکی گیاهان تعیین گردید که بر این اساس گونه های مورد بررسی در سه کلاس قرار گرفتند. نتایج حاصل همچنین نشان داد که علاوه بر عوامل محیطی مثل فصل چرا، عواملی از قبیل کمیت و کیفیت علوفه در دسترس و نیز مرحله رشد گیاهان در انتخاب گونه های گیاهی برای چرا توسط دام نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preference of plant species grazed by Makooy race sheep in the Gharebagh rangelands in West Azarbaijan Province

چکیده [English]

Rangelands are composed from different plant species and different habitual conditions. Growth and phenological characteristics are different in plant species. So rangeland species in each of the months of the season have the certain nutritional value. Thus preference value of forage plants for livestock is an important factor which this desirability in determination of range condition, range capacity and scientific management of rangelands can be used. Thus attention to the preference value of plant species in a region is a key factor which can guarantee the success of management in achieving its goals. In addition, recognizing the preference value of plant species for maintaining native species and supplying palatable forage for livestock is useful. Therefore the preference value of plant species by timing method for sheep was determined. Method was this form That within 4 years and 6 months (May, June, July, August and September) and two times in one day each month and each time about 20 minutes from of grazing sheep was shot The results showed  in %1 level  There is significant differences Between different species in terms of duration and Percent of the time grazed. ANOVA results showed that Percent of time grazing in different species has significant differences in1% level. Also ANOVA results showed that Percent of time grazing in different species had significant differences between species in different years, but time grazing and percent of time grazed In different months at 0. 01 level was significant. Result Showed that in addition to environmental factors such as grazing season, other factors such as quantity and quality of forage available for grazing by livestock are involved in the selection of plant species

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preference value
  • Gharebagh rangelands
  • time grazing
  • percent of time grazed