تأثیر دوره‌های آبیاری بر روی تنوع بانک بذر خاک (مطالعه موردی: منطقه واز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.106912

چکیده

در این تحقیق دوره های مختلف آبیاری روی تنوع و فراوانی بانک بذر خاک بررسی شد. این مطالعه در مراتع واز استان مازندران انجام شد.  نمونه برداری از بانک بذر خاک به شکل تصادفی- سیستماتیک در 40 پلات یک مترمربعی از دو عمق 5-0 سانتیمتری و 5-10 سانتیمتری در آذر 1389 صورت گرفت. تیمارهای آبیاری در حجم مساوی و در زمانهای مختلف ؛ هر روز، دوروز، چهار روز هفت روز اعمال شد. داده‌ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS آنالیز شدند. اختلاف بین میانگین‌ها بوسیله آزمون دانکن(0.05 > P)  و GLM مقایسه شدند. نتایج نشان داد به لحاظ تنوع بانک بذر خاک در تیمارهای مختلف آبیاری تفاوت معنی داری در سطح (0.05 > P)  مشاهده شد. تیمار آبیاری روزانه کمترین تنوع بانک بذر خاک /مترمربع را نشان داد. بیشترین درصد فراوانی نسبی گیاهان یکساله‌ها بین تیمارهای آبیاری به فواصل هفت روز و چهار روز در میان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of watering durations on soil seed bank diversity (case study: Vaz region)

چکیده [English]

Effect of different watering durations on soil seed bank diversity and frequency was investigated. The study was conducted in Vaz rangelands of Mazandaran province. Soil samples were collected ّin 40 1 m 2 plots from two different depths (0-5 and 5-10 cm) through randomized-systematic method in December 2010. Watering treatments were carried out in equal volume of water in different time interval  including: one day, two days, four days and a week. The data were statistically analyzed by the SPSS software program. The differences between the means was compared using Duncan test (P<0.05) and GLM. Results showed significant differences between the treatments watering duration on diversity of soil seed bank (P<0.05). The treatment level each day showed the lowest on soil seed bank diversity/m2. The treatments levels each four days and a week showed the maximum of therophytes on soil seed bank frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watering
  • Seed bank
  • life form
  • diversity
  • soil