مدل‌سازی پراکنش مکانی رویشگاه گونه‌های مراتع جنوب استان گلستان با روش رگرسیون لوجستیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107093

چکیده

هدف از این پژوهش مدل‌سازی پراکنش رویشگاه‌های مراتع چهار باغ استان گلستان است. به این منظور، نمونه‌برداری از پوشش‌گیاهی به روش سیستماتیک-تصادفی انجام شد. در هر تیپ رویشی، 3 ترانسکت 50 متری در نظر گرفته شد. در امتداد هر ترانسکت، 10 پلات یک متر مربعی در فواصل 5 متری قرار داده شد. در هر تیپ رویشی، 30 پلات و در مجموع کل تیپ‌ها 150 پلات انداخته شد. همچنین در ابتدا و انتهای هر ترانسکت در عمق 30-0 سانتی‌متر نمونه‌برداری از خاک انجام شد. خصوصیات خاک شامل میزان شن، میزان رس، میزان سیلت، آهک، ازت، ماده‌آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی اندازه‌گیری شد. از عوامل فیزیوگرافی شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در هر منطقه نمونه‌برداری ثبت شد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، رابطه بین حضور گونه‌های گیاهی و عوامل محیطی بررسی شد. برای ارائه نقشه پیش‌بینی پوشش گیاهی لازم است نقشه کلیه عوامل موجود در مدل‌ها تهیه شود، بنابراین، برای تهیه نقشه خصوصیات خاک از روش‌های زمین آمار استفاده شد. با استفاده از نقشه عوامل موجود در مدل‌ها، به کمک سیستم GIS، نقشه پیش‌بینی پراکنش هر گونه گیاهی تهیه شد. برای ارزیابی میزان تطابق نقشه پیش‌بینی با نقشه واقعی تیپ‌های گیاهی از شاخص کاپا استفاده شد. این ضریب در تیپ‌  Artemisia aucheri برابر 80/0، در تیپ Festuca ovina-Astragalus gossypinus برابر 98/0 ، در تیپ Bromus tomentellus برابر 61/0 و در تیپ Bromus tomentellus-Festuca ovina برابر 57/0 می‌باشد که ارزیابی مدل حاکی از آن است تیپ Festuca ovina-Astragalus gossypinus دارای بیشترین دقت و تیپ Bromus tomentellus-Festuca ovina دارای کمترین دقت در تولید نقشه رویشگاه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat distribution modeling species ranges southern of Golestan province with Logistic regression.

چکیده [English]

The purpose of this study is to model the distribution of grassland habitats province of Chaharbagh. To this end, sampling of vegetation was systematic-random method that  at each site three transects of 50 m was considered. Along each transect, 10 plots of one square meter was placed at a distance of 5 meters.30 plots in each vegetation type and total of 150 plots were carried out. The soil samples were taken at a depth of 0-30 cm. Soil characteristics include the amount of sand, clay content, silt content, lime, gypsum, Ec, pH, electrical conductivity was measured and physiographic factors of slope, aspect and elevation were recorded. After collecting data using logistic regression, the relationship between the plant types and environmental factors were assessed. For predictive mapping of vegetation is necessary to prepare maps of all the factors included in the models, so we used geostatistical methods for mapping soil properties. By the design of the models, with the help of GIS, the predicted distribution maps for each species were obtained. To evaluate the fit of the model predictions with actual map vegetation types, was used  kappa index. The coefficient of Artemisia aucheri type equale ./80, The type Festuca.ovina-Astragalus.gossypinus equale ./98, Bromus.tomentellus type equale ./61 And the type Bromus.tomentellus-Festuca.ovina equale ./57, this model showed The type Festuca.ovina-Astragalus.gossypinus  had the most accuracy and Bromus.tomentellus-Festuca.ovina type had the least accuracy in the production of habitat maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Logistic regression
  • environmental factors
  • Ranglands in Golestan Chaharbagh