انتخاب مناسب‌ترین مدل پیش‌بینی زیتوده گیاهی با استفاده از شاخص تنوع عملکرد میانگین وزنی جامعه (CWM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2016.109744

چکیده

در این پژوهش پس از انتخاب مکان‌های نمونه‌برداری، ابتدا غنای گونه‌ای و شاخص تنوع عملکرد هر یک از ویژگی‌های گیاهی (قابلیت یا عدم قابلیت تثبیت ازت، شاخص سطح برگ (LAI)، ارتفاع گیاه، وزن 1000 دانه، طول برگ، طول دوره گلدهی و شاخص‌های کیفیت علوفه) در 54 واحدهای نمونه‌برداری محاسبه شد و بر این اساس سه فرض؛ وجود رابطه نزدیک بین غنای گونه‌‌ای با زیتوده گیاهی، وجود رابطه نزدیک بین تنوع عملکرد میانگین وزنی جامعه با زیتوده گیاهی و توجیه درصد قابل‌توجهی از تغییرات زیتوده گیاهی توسط پارامترهای محیطی و ویژگی‌های گیاهی، مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت اقدام به ساخت مدل‌های فرضی برآورد زیتوده گیاهی گردید. نتایج نشان داد که غنای گونه‌ای با مقدار ضریب تبیین برابر 03/0، شاخصی مناسب جهت پیش‌‌بینی زیتوده گیاهی به‌حساب نمی‌آید. از طرفی دیگر، ارزش ضریب تبیین شاخص تنوع عملکرد میانگین وزنی جامعه با زیتوده گیاهی واحدهای نمونه‌برداری، در حدود 53/0 شامل ویژگی‌های شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه و طول برگ برآورد گردید که به سبب توجیه درصد قابل‌توجهی از تغییرات زیتوده ‌گیاهی، می‌تواند شاخص نسبتاً مناسب در برآورد زیتوده ‌گیاهی به‌حساب آید و از بین عوامل ادافیکی، پارامترهای نیتروژن و پتاسیم حدود 32 درصد از تغییرات و از عوامل اقلیمی پارامترهای بارش و درجه حرارت حدود 35 درصد از تغییرات تنوع عملکرد زیتوده گیاهی را توجیه می‌کنند.‌ نتایج حاصل از صحت‌سنجی مدل تلفیقی فاکتورهای غیرزنده، ویژگی‌ها گیاهی و تنوع عملکردی میانگین وزنی جامعه، شامل متغیرهای بارش، طول برگ، درجه حرارت و کیفیت علوفه با مقادیر 63/0= R2 و 53/7=RMSE و با توجیه بیش از 76 درصد تغییرات زیتوده گیاهی، در سطح معنی‌داری یک درصد (Sig<0.01) می‌تواند به‌عنوان مدلی مناسب در پیش‌بینی زیتوده گیاهی به‌شمار ‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Select the best predict biomass production model by using of CWM Functional Diversity

چکیده [English]

Functional diversity is an emerging concept which summarizes key properties of ecosystems of special interest in global climate change studies and in the evaluation of the effects of land management in the preservation of ecosystem services. Functional diversity may be linked directly to the ecosystem services; The Plant biomass encompasses many ecosystem services such as food supply, conservation, tourism pollination. In this study, we tested several hypothesis (1) existence of a close relationship between species richness and plant biomass (2) existence of a close relationship between CWM Functional Diversity index and plant biomass (3) Explain the high percentage of plant biomass variations. The results showed that the species richness in order to predict the plant biomass with a correlation coefficient equal to 3 not count as a proper indicator. But, the correlation coefficient CWM Functional Diversity with plant biomass was about 0.53, which is relatively good indicator to estimate the plant biomass because explained a significant percentage of the biomass variations.. Finally, can be seen that the incorporation of Abiotic factors, plant traits and functional diversity (CWM) that contains the parameters of rainfall, leaf length, temperature, CWM- Height, CWM- Long Leaf and CWM-ME are more up 76 percent of plant biomass variations and considered as the most appropriate model predicts plant biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional diversity
  • plant biomass
  • environmental factors
  • CWM Index
  • central Zagros