دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-113