ارزیابی و مقایسه شاخص‌های سطح خاک در دامنه‌های غربی و شرقی مراتع لیشتر استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2016.109746

چکیده

شناخت عملکرد یک اکوسیستم طبیعی و آگاهی از پتانسیل آن، نیاز به آگاهی از مشخصه‌ها و معرف‌های خاکی و گیاهی دارد. ارزیابی ویژگی‌های مهم خاک و پوشش گیاهی می‌تواند ما را از توانایی‌های موجود مرتع آگاه نموده و تعیین وضعیت آن را میسر سازد. هدف از این مطالعه مقایسه و تعیین عملکرد شاخص‌های سطح خاک در لکه‌های اکولوژیک موجود در دو دامنه شرقی و غربی مراتع لیشتر در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بدین منظور در امتداد هر یک از دامنه های غربی و شرقی با استفاده از 3 ترانسکت 50 متری در جهت شیب غالب دامنه، لکه‌ها و مناطق بین لکه‌ای در 5 تکرار بررسی شد. در دامنه غربی لکه‌ها شامل(Cousinia sp. ،Centaurea intricata  و Astragalus sieberi) و مناطق بین لکه‌ای (خاک لخت و سنگریزه)، و دامنه شرقی لکه‌ها شامل(Astragalus fasciculifolius و Stachys byzantine byzantina) و میان لکه(خاک لخت) را در بر می‌گرفت. با استفاده از مدل LFA سه ویژگی، پایداری خاک، نفوذپذیری خاک و چرخه مواد غذایی با استفاده از 11 شاخص سطح خاک تعیین شد. برای بررسی تفاوت دو دامنه غربی و شرقی از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد هر سه شاخص پایداری، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی در دامنه‌های غربی و شرقی اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد(0.05>p) باهم دارند. با مقایسه دو دامنه مشخص شد که نظام یافتگی دامنه غربی نسبت به دامنه شرقی بالاتر بود. همچنین نتایج نشان داد شاخص‌های سطح خاک در لکه‌های اکولوژیک موجود در دامنه های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد(0.05>p)، باهم دارند. سه شاخص مورد بررسی در دامنه غربی در لکه اکولوژیک  .Cousinia sp و در دامنه شرقی در لکه اکولوژیک A. fasciculifolius نسبت به سایر لکه‌های مورد بررسی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison Soil Surface Indices in the Eastern and Western Slopes in Lishter Rangelands, Kohgiluye and Buyerahmad Province

چکیده [English]

Recognizing the function of a natural ecosystem and awareness aware of its potential require to knowledge of the characteristics and the soil and plant represents.Evaluation of important characteristic of soil and vegetation identify potential ability of rangeland and it is possible to determine the rangeland condition. The purpose of this study is Comparison and determine the function of soil surface indicators the ecological patches in both the eastern and western slopes, in Lishter rangelands of Kohgiluye and Buyerahmad province. In order to, in eastern and western slopes, 3 transects of 50 meter in the along slope, patches and inter patches in the area (5 repetitions) were established. Patches in western slopes including (Cousinia sp., Centaurea intricanta Boiss and Astragalus sieberi), inter patches including (bare soil, gravel) and also patches in eastern slopes including (Stachys byzantina C. Koch and Astragalus fasciculifolius Boiss) and inter patches (bare and litter). Landscape Function Analysis model were used to measure stability, infiltration and nutrient cycles using the 11 soil parameters. To compare, the western and eastern slopes the t-test was used. The results showed significance difference among stability, infiltration and nutrient cycling in both eastern and western slopes (p<0/05). Three indices in Cousinia sp. patches in eastern slope and Astragalus fasciculifolius patches in western slope compared to other patches in this study there were more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil surface indices
  • Ecological patches
  • Stability
  • infiltration
  • nutrient cycles
  • Lishter rangelands