تاثیر سه روش اصلاح مراتع بر ویژگی های پوشش گیاهی مراتع امام کندی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع دکتری مرتعداری، محقق و مدرس دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی تأثیر عملیات اصلاح مرتع بر ویژگی­های پوشش گیاهی مطالعه­ای در مراتع امام کندی ارومیه صورت گرفت. در این مطالعه عملیات اصلاحی شامل کپه­کاری، قرق و بانکت­بندی در مراتع منطقه انتخاب و برای هر کدام منطقه شاهد نیز در مجاور آن در نظر گرفته شد. برای نمونه برداری با استفاده از روش تصادفی ـ سیستماتیک، شش ترانسکت 100 متری مستقر و در طول هر ترانسکت با استفاده از  تعداد ده پلات 1×1 متر مربعی برداشت شد. در داخل هر پلات لیست گونه­های موجود، درصد تاج پوشش، تولید و تراکم، کلاسهای خوش خوراکی و فرمهای رویشی گیاهان تعیین شد. به منظور مقایسه ویژگی‌های پوشش گیاهی هر سایت مورد عملیات اصلاحی با سایت شاهد آن از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد ویژگی‌های گیاهان کلاس I و II در مناطق اصلاح شده افزایش و ویژگی‌های گیاهان کلاس III در مقایسه با سایت شاهد کاهش یافت و اختلاف معنی­داری دارند. از نظر فرمهای رویشی میانگین ویژگی‌های گندمیان دائمی و فوربهای دائمی در مناطق اصلاح شده افزایش یافت و با سایت شاهد اختلاف معنی­دار دارند. به طورکلی نتایج نشان داد که اجرای عملیات اصلاحی در مراتع امام کندی موفقیت­آمیز بود و باعث بهبود ویژگی­های پوشش گیاهی در این مراتع شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Three Rangeland Improvement Practices on Vegetation Properties in Emam kandi Rangelands, Urmia

نویسندگان [English]

  • Morteza Mofidi 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Ali Tavili 3
  • Ahmad Alijanpour 4
1 Graduate Student, Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Professor of Faculty of Natural Resources, Tehran University
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Tehran University
4 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Urmia University
چکیده [English]

In order to study the effect of rangeland improvement operations on vegetation properties, a study was conducted at Imam Kandi rangelands. In the present study, improvement operations including pit seeding, exclusion and counter trenches were selected at region and control region was considered for each region. the systematic-randomly method was used, six 100 m transect was established on each sites and along each them ten 10*10 plot for sampling was selected. Within each plot, existing species table, crown cover percent, palatability classes, production, density and vegetation growth forms was recorded. In order to comparison of vegetation properties at sites with improvement operation within control site independent t-test was used. Results showed that plants in classes I and II at improved regions increased and plants III decreased compared to control and had significant difference. In terms of growth forms, mean properties of permanent graminea and permanent forbs at improved region increased and had a significant difference with control site. Overall, results show that improvement operation at Imam Kandi rangelands was successful and caused improvement of vegetation cover properties in these rangeland area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exclusion
  • pit seeding
  • couture trench
  • vegetation properties
  • Emam Kandi rangelands
  • Urmia