دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 113، دی 1395، صفحه 1-80 
اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد صبر زرد (Aloe vera L.)

صفحه 61-69

10.22092/wmej.2017.115321

ناصر باغستانی میبدی؛ عبدالله امینی؛ عباس زارع زاده؛ منیرالسادات طباطبائی زاده