ارزیابی خشک‌سالی آب‌شناختی و تحلیل ویژگی‌های آن با شاخص جریان رودخانه‌یی (SDI) در ایستگاه‌های آب سنجی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه آموزشی منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 ستادیار گروه آموزشی منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خشک‌سالی آب‌شناختی باعث کاهش‌یافتن جریان رود و افت‌کردن‌ کیفیت اکوسیستم‌های آن می‌شود و استفاده‌ی انسان از آب‌های سطحی را نیز محدود می‌کند. در این تحقیق، برای ارزیابی خشک‌سالی آب‌شناختی در 33 ایستگاه آب‌سنجی استان اردبیل (1353–1392) شاخص خشک‌سالی جریان رودخانه‌یی (SDI) به‌کاررفت. شاخص SDI با نرم‌افزار DrinC محاسبه، ویژگی‌های خشک‌سالی آب‌شناختی طبقه‌بندی و تحلیل، ارتباط مولفه‌های مختلف خشک‌سالی با هم بررسی، و آب‌دهی متوسط جریان تحلیل شد. برخی از ویژگی‌های خشک‌سالی آب‌شناختی برای نمایش تغییرات مکانی درون‌یابی شد. نتایج نشان داد که خشک‌سالی در همه‌ی ایستگاه‌ها بود، و  بیشینه‌ی تداوم دوره‌ی خشک 62 ماه در ایستگاه‌ سامیان بود. نتایج طبقه‌بندی معیار SDI در 14 ایستگاه (آلادیزگه، پل الماس، عنبران، باروق، بوران، دوست‌بیگلو، گیلانده، ایریل، کوزه‌تپراقی، مشیران، نئور، سامیان، شمس‌آباد و سولا) نشان داد که تعداد ماه‌های ترسالی از تعداد ماه‌های خشک‌سالی بیش‌تر بود. بیش‌ترین شدت خشک‌سالی جریان (01/5-) و بیش‌ترین تعداد ترسالی رخ‌داده در ایستگاه پل الماس دیده شد. متوسط شدت بیش‌ترین و کم‌ترین خشک‌سالی آب‌شناختی در ایستگاه پل الماس و عنبران به‌ترتیب 01/5- و 0/57- بود. تغییرات مکانی ماه‌های خشک‌سالی نشان داد که کم‌ترین وقوع خشک‌سالی جریان در ایستگاه‌های بالادست و دامنه‌های سبلان بود. خشک‌سالی‌های شدید و خیلی‌شدید در رودخانه‌هایی اتفاق می‌افتد که آب‌دهی آن کم است. هر چه اندازه‌های آب‌دهی رودخانه بیش‌تر باشد، وقوع خشک‌سالی‌های شدید کاهش می‌یابد و ثبات جریان آن از رودخانه‌یی باآب‌دهی کم بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrological Drought Assessment and Analysis of its Characteristic Using the Stream flow Drought Index (SDI) at Hydrometry Stations in the Province of Ardabil

نویسندگان [English]

  • Hamed Amini 1
  • Abazar Esmali Ouri 2
  • Raoof Mostafazadeh 3
  • Mearaj Sharari 4
  • Mohsen Zabihi 5
1 M.Sc. Student in Watershed Management‎, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department Natural Resources and member of Water Management Research Institute, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
3 Assistant Professor, Department of Rangeland and Watershed Management and member of Water Management Research Institute, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Mohaghegh Ardabili, Iran
4 Assistant Professor, Department Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
5 Ph.D Student in Watershed Management Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tarbiat Modares, Iran
چکیده [English]

Hydrological drought can lead to a decrease in river flow and loss of the river ecosystem quality, which limits human use of the surface water. The stream flow drought index (SDI) has been used to assess the hydrological droughts in 33 hydrometric stations of the Province of Ardabil. The SDI was calculated using the DrinC software; subsequently, characteristics of the hydrological drought were classified and analyzed. The inter-relationship of the different components of hydrological drought with those of the flow rate were also examined. Subsequently, some of the hydrological drought characteristics were interpolated to detect the spatial variations. The results indicated that all of the studied stations experienced drought events. The maximum dry-period was 62 months at the Samian Station. The results of the standard classification of the SDI in 14 stations (Aladizge, Pole-Almas, Anbaran, Baroogh, Boran, Dostbeyglu, Gilandeh, Iril, Koozetopraghi, Mashiran, Neour, Samian, Shamsabad and Sola) indicated that the number of wet-months were larger than that of the dry-months. The severest drought was observed at the Pole-Almas Station (-1.05), while the highest frequency of wet-months had been recorded at the same station. The average intensity of the highest and lowest hydrological drought events at the Pole-Almas and Anbaran Stations were -1.05 and -0.57, respectively. The spatial variations of drought occurrence showed that the stations located in the upstream areas and the Sabalan piedmonts had the lowest drought occurrence in the study area. The severe and severest drought events had been occurred in small rivers with low discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DrinC
  • Drought Duration
  • Drought intensity
  • Hydrological drought
  • stream flow drought index
Bagheri R, Mohammadi M. 2012. Investigation on spatial variations of drought using geostatistics in Kerman province over a 30-year statistical period (1970-200). Iranian Journal of Range and Desert Research. 2(19): 296–283 (In Persian).

Bayazidi M, Saghafian B. 2011. Regional analysis of hydrological drought in the South West of iran. Iran-Watershed Management Science & Engineering. 5(14): 37–52 (In Persian).

Ben-Zvi A. 1987. Indices of hydrological drought in Israel. Journal of Hydrology. 92(1–2):179–191

Chang TJ, Cleopa XA. 1998. A proposed method for drought monitoring. Water Resources Bulletin. 27(2): 275–281.

Delpla I, Jung AV, Baures E, Clement M, Thomas O. 2009. Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water production. Environmental International. 35(8): 1225–1233.

Eghtedarnezhad M, Bazrafshan O, SadeghiLari A. 2016. Adaptive evaluation of SPI, RDI and SDI indices in analyzing the meteorological and hydrological drought characteristics (Case study: Bam Plain). Water and Soil Science. 26(2): 69–81 (In Persian).

Eslamian SS, Zarei A, Abrishamchi A. 2004. Regional estimation of low flow in Mazandaran Basin. Journal of Water and Soil Science. 8(1): 27–37. (In Persian).

Garberchet J, Van Liew M, Brown GO. 2004. Trends in precipitation, streamflow, and evapotranspiration in the great plains of the United States. Hydrologic Engineering. 9(5): 360–367.

Hao C, Zhang, J, Yao F. 2015. Combination of multi-sensor remote sensing data for drought monitoring over Southwest China. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 35: 270–283.

Hasani M, Malekian A, Rahimi M, Samee M, Khamoush MR. 2012. Study of efficiency of various base flow separation methods in arid and semi-arid rivers (Case study: Hablehroud basin). Arid Biome. 2(2): 10–22. (In Persian).

Heim RR. 2002. A review of twentieth-century drought indices used in the United States. Bulletin of the American Meteorological Society. 83: 1149–1165.

Khedun CP, Chowdhary H, Giardino JR, Mishra A, Singh VP. 2011. Analysis of drought severity and duration based on runoff derived from the Noah Land Surface Model. Symposium on Data- Driven Approaches to Droughts. West Lafayette, Indiana, 42 pp.

Khorooshi S, Mostafazadeh R, Esmali-Ouri A, Raoof M, 2017. Spatiotemporal assessing the hydrologic river health index variations in Ardabil Province watersheds, Ecohydrology. 4(2): 393–379. (In Persian).

Khosravi H, Eskandari Dameneh H, Eskandari Dameneh H, Borji M, Nakhaee Nejadfard, S. 2018. Drought trend assessment in riverheads of Karkheh and Dez basins based on Streamflow Drought Index (SDI). Desert Ecosystem Engineering Journal. 7(2): 45–54 (In Persian).

Leshnizand M, Parvaneh B, Payamani K, Sepahvand A. 2012. Assessment of the meteorological and hydrological drought adaptation in the Sarab Ali watershed. Journal of Irrigation and Water Engineering. 3(1):1–11. (In Persian).

Maroofi S, Tabari H. 2011. Detection of the process of changes in discharge of Maroun River using parametric and nonparametric methods. Geographical Research. 26(2): 125–146. (In Persian).

Mehri S, Mostafazadeh R, Esmali-ouri, Ghorbani A. 2017. Spatial and temporal variations of base flow index (BFI) for the Ardabil Province River, Iran. Earth and Space Physics. 43(3): 623–634. (In Persian).

Mofidipour N, Sheikh VB, Ownegh M, Sadoddin A. 2012. The analysis of relationship between meteorological and hydrological droughts in Atrak Watershed. Watershed Management Research. 3(5): 16–26. (In Persian).

Mostafazadeh R, Haji Kh, Esmali-Ouri A, Mirzaei Sh. 2019. Estimating the Monthly Flow Deficit during Hydrological Drought Periods in Gorganroud River Basin. Journal of Watershed Management Research. 9(18): 190–196 (In Persian).

Mostafazadeh R, Shahabi M, Zabihi M. 2015. Meteorological drought analysis in Kordestan Province using triple diagram model. Geographical Planning of Space. 5(17): 129–140. (In Persian).

Nalbantis I. 2008. Evaluation of a hydrological drought index. European Water. 23(24): 67–77.

Nalbantis I, Tsakiris G. 2009. Assessment of hydrological drought revisited. Water Resources Management. 23(5): 881–897.

Shukla S, Wood AW. 2008. Use of a standardized runoff index for characterizing hydrologic drought. Geophysics Research Letter. 35(2): 1–8.

Palmer. 1965.  Meteorological Drought, Office of Climatology. US Weather Bureau, Research Paper No. 45, Washington DC, 58 p.

Soleimani-Sardou F, Bahremand A. 2014. Hydrological drought analysis using SDI index in Halilrud Basin of Iran. International Journal of Environmental Resources Research. 1(3): 279–288.

Soltani S, Mehrabi M. 2012. Drought assessment using stream flow drought index (SDI) and the standardized precipitation index (SPI) (case study Dorodzan dam watershed). First National Conference of Desert, International Desert Research Center. Tehran. 17–18 August. (In Persian).

Soltani S, Saadati SS, 2007. Drought mapping over Isfahan Province using standardized precipitation index (SPI). Iranian Journal of Watershed Management Sciences and Engineering. 1(2): 64–67. (In Persian).

Tabari H, Nikbakht J, Talaee PH. 2013. Hydrological drought assessment in Northwestern Iran based on streamflow drought index (SDI). Water Resources Management. 27(1): 137–151.

Tabuzadeh SH, Zarei H, Bazrafshan. 2013. Analysis of severity, duration, frequency and zoning map of meteorological drought of Bakhtegan River basin. Irrigation Sciences and Engineering. 38(4): 109–123. (In Persian).

Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. 2012. Drought and climate change impact on streamflow in small watersheds. Science of the Total Environment. 440: 33–41.

Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. 2015. DrinC: a software for drought analysis based on drought indices. Earth Science Informatics. 8(3):697–709.

Vafakhah M, Bashari M, 2012. Probability study of hydrological drought and wet periods occurrence using Markov Chain in Kashafrood Watershed, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 1(94): 1–9.

Van Loon AF, Laaha G. 2015. Hydrological drought severity explained by climate and Catchment Characteristics. Journal of Hydrology. 526: 3–14.

Yousefi Y, Rourdeh H, Razavi SM. 2011. Spatial and temporal variability of river flow in Mazandaran province. Geographical Planning of Space. 1(2): 75–88. (In Persian).