دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

به اطلاع نویسندگان محترم زیر می رساند مقاله های ایشان پس از بررسی توسط حداقل 3 داور اولیه و تأیید توسط 1 داور تطبیقی (نهایی) و بررسی و تصویب در جلسه اعضاء محترم هیأت تحریریه و اخذ مجوز از ایشان، در نوبت چاپ و انتشار در شماره های آینده نشریه پژوهش های آبخیزداری قرار گرفته است. ضمن تبریک به این عزیزان، امیدواریم مجدداً شاهد ارسال مقاله های ارزشمند این پژوهشگران گرامی و همکاری های بیشتر علمی با ایشان باشیم.
ارتباط عوامل و پارامترهای ژئومورفیک با رسوب در آبخیز رستم‎ آباد استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

شمس اله عسگری؛ فریدون سلیمانی؛ کورش شیرانی


استفاده از الگوریتم‌های درخت رگرسیون تقویت شده، درخت مدل لجستیک و جنگل تصادفی به منظور ارزیابی پتانسیل آب‌های زیرزمینی در دشت بیرجند استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ هادی بیات؛ وریا برقی


روش‌های نوین در مطالعات خاک‌شناسی آبخیز‌های زوجی با رویکرد به روز رسانی شرح خدمات در آبخیز‌های زوجی دهگین استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

صدیقه ملکی؛ خدیجه خرمن دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ عباس گلی جیرنده؛ آیدینگ کرنژادی؛ حمید رضا پورقاسمی


ارزیابی ریسک شوری آبهای زیرزمینی در دشت‌های جنوبی آبخیز بختگان با استفاده از مدل‌های‌ آماری، داده مبنا و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

حمیدرضا قره چائی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ خالد احمدآلی؛ ابوالحسن فتح آبادی


پایش تغییرات رطوبت سطحی خاک با تحلیل سری زمانی داده های لندست8، در آبخیز گاودره کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

صلاح‌الدین زاهدی؛ باقر قرمزچشمه


عامل وزنی مناسب برای محاسبه شاخص پیوستگی رسوب در شرایط خاک شخم خورده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

زهرا گرامی؛ محمود عرب خدری؛ احمد کریمی؛ حسین اسدی


ارزیابی سازه‌های آبخیزداری در ترسیب رسوب آبخیزهای خور – سفیدارک، فشند و عظیمیه استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

مجید کاظم زاده؛ زهرا نوری؛ محمد جهان تیغ؛ اصغر بیات؛ سلما ساعدی


تحلیل پدیده گرد و غبار با استفاده از شاخص های تحرک پذیری تپه های ماسه ای و پیش بینی آن با استفاده از تحلیل حساسیت در مرز شمال شرقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

مریم نعیمی؛ محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ سمیرا زندی فر


تحلیل مکانی زمین‌لغزش در ارتباط با تکتونیک فعال بر مبنای شاخص‌های مورفوتکتونیک در آبخیز رودخانۀ خیرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حمید بابلی مؤخر


تعیین مناسب‌‌ترین ضریب گامای فازی و پهنه‌بندی حسّاسیت زمین‌لغزش در آبخیز قزل‌اوزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

جمال مصفایی؛ امین صالح پور جم


ارزیابی تأثیر ساخت بند خاکی بر مهار فرسایش خندقی از دیدگاه آبخیزنشینان در آبخیز مزایجان استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

سید مسعود سلیمان پور؛ مجید صوفی؛ حجت اله کشاورزی


اولویت‌بندی عوامل مؤثر و پهنه‌بندی رخداد سیل‌ توسط مدل‌های احتمالاتی و GIS در آبخیز گرگان‌رود استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

محمدعلی صدری؛ کورش شیرانی


اثرات اجتماعی- اقتصادی طرح‌های آبخیزداری اجراشده از دیدگاه کارشناسان در آبخیز ریمله، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ احسان الوندی


تفکیک سهم نسبی پوشش های مختلف اراضی در تولید رسوب بستر رودخانه واز با استفاده از ویژگی‌های ژئوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

نبیه کریمی؛ لیلا غلامی؛ عطااله کاویان؛ عبدالواحد خالدی درویشان


ارزیابی دامنه نفوذ آب شور دریاچه مهارلو به آبخوان ساحلی مهارلو با استفاده از پارامترهای هیدروشیمیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

وحیده شیخی؛ کامران زارع؛ محمد زارع


ارزیابی نگرش آبخیزنشینان به طرح‌های مدیریتی آبخیزدر آبخیز ریمله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ امین صالح پور جم؛ مهشید بهادری


برآورد فرسایش‌پذیری خاک در ایران با استفاده از پایگاه‌های داده مکانی SoilGrids و HWSD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

مصطفی کابلی زاده؛ کاظم رنگزن؛ شاهین محمدی


راه‌کارهای مدیریت خطر فرونشست زمین در دشت سیدان- فاروق استان فارس با رویکرد نیروی محرک-فشار-وضعیت-اثر-پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

سید مسعود سلیمان پور؛ امین صالح پور جم؛ جمال مصفایی؛ خیرالله نوروزی


ارزیابی عملکرد عملیات بیولوژیک در آبخیز بوشکان استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

محمد شعبانی؛ شایسته احمدزاده ریشهری


مدل‌سازی نفوذپذیری در کلاس‌های مختلف بافت خاک با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

لیلی سلیمانی؛ بهرام میردریکوند؛ علیرضا سپه وند


بررسی اثر کاربری های مرتعی و جنگل دست کاشت در تولید رواناب و رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

علیرضا ذبیحی اسرمی؛ کریم سلیمانی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان