دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 117، دی 1396، صفحه 1-93 
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه

صفحه 35-46

10.22092/wmej.2018.117084

مریم عباس زاده؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ مجید محمدی؛ احمد صادقی پور


برآورد ارزش کاهش آلودگی محیط‌ زیستی رودخانه ی بشار، یاسوج

صفحه 59-71

10.22092/wmej.2018.117086

عنایت اله نجیب زاده؛ حسن یگانه؛ اسفندیار جهانتاب؛ رضوان کرمی برزآباد؛ عیسی اسدی