دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 140، مهر 1402، صفحه 1-145 
ارزیابی کیفیت بوم‌شناختی آبخیز نیر، استان اردبیل

صفحه 90-110

10.22092/wmrj.2023.360357.1494

زینب حزباوی؛ ائلناز قابل نظام؛ الهام عزیزی؛ زهرا شریفی؛ سولماز فتح‌العلومی؛ محمدرضا نیکو


ارزیابی مدل های تعیین پاسخ آب‌شناختی در آبخیز آزمایشگاهی

صفحه 111-127

10.22092/wmrj.2023.360149.1490

محمد محمدی هاشمی؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری؛ محسن نجارچی