دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 125، دی 1398، صفحه 1-104 

پژوهشی

مکان یابی مشارکتی راهکارهای پیشنهادشده برای مدیریت کردن آبخیز حبله رود

صفحه 2-18

10.22092/wmej.2019.125497.1194

واحدبردی شیخ؛ آرش زارع گاریزی؛ احسان الوندی؛ امید اسدی نلیوان؛ غلامرضا خسروی؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق


بررسی احتمال تخریب زمین با روش تاپسیس در مرتع های مشرف به شهر اشتهارد، استان البرز

صفحه 79-93

10.22092/wmej.2019.126535.1227

امین صالح پور جم؛ حمیدرضا پیروان؛ محمود رضا طباطبایی؛ امیر سررشته داری؛ جمال مصفایی