دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 135، تیر 1401، صفحه 1-118 

پژوهشی

شناخت توزیع مکانی احتمال رخ‌داد فرسایش خندقی با مدل بیشینه‌ی آنتروپی

صفحه 2-15

10.22092/wmrj.2021.354647.1415

تیمور تیموریان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سادات فیض نیا؛ خالد احمدآلی؛ سید مسعود سلیمان پور


شبیه‌سازی آب‌نگار سیلاب با رابطه‌ی ساده‌شده‌ی انتقال-پخش در آبخیز کشکان، استان لرستان

صفحه 16-30

10.22092/wmrj.2021.354915.1419

مانیا دانش فر؛ خدایار عبدالهی؛ امیرحمزه حقی آبی؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش؛ علی رئیسی