دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 135، تیر 1401، صفحه 1-118 
شناخت توزیع مکانی احتمال رخ‌داد فرسایش خندقی با مدل بیشینه‌ی آنتروپی

صفحه 2-15

تیمور تیموریان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سادات فیض نیا؛ خالد احمدآلی؛ سید مسعود سلیمان پور


شبیه‌سازی آب‌نگار سیلاب با رابطه‌ی ساده‌شده‌ی انتقال-پخش در آبخیز کشکان، استان لرستان

صفحه 16-30

مانیا دانش فر؛ خدایار عبدالهی؛ امیرحمزه حقی آبی؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش؛ علی رئیسی


ارزیابی وضعیت امنیت آب در بزرگ‌آبخیز فلات مرکزی ایران

صفحه 71-87

محمد علی ذاکری؛ سید خلاق میرنیا؛ حمیدرضا مرادی


ارزیابی تغییر اقلیم در آبخیز طشک به‌روش مدل‌سازی و پیش‌بینی حالت‌های ممکن

صفحه 88-100

سیاوش محمدی بیگدلی؛ سعید ملماسی؛ مژگان زعیم دار؛ مهرداد زمان پور