دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 129، زمستان 1399، صفحه 1-161 
5. بررسی اثرات پخش سیلاب بر شاخص های پوشش گیاهی در مراتع پشتکوه کیاسر ساری

صفحه 49-62

پرویز غلامی؛ فاطمه جلیلیان؛ بهاره بهمنش؛ مجید محمد اسمعیلی


9. امکان سنجی جمع آوری آب باران در تیمارها و زمان های مختلف در آبخیز طالقان

صفحه 113-125

مجید آخشی؛ نجمه یرمی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ علی اکبر نظری سامانی