دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 129، دی 1399، صفحه 1-158 
بررسی اثرات پخش سیلاب بر شاخص های پوشش گیاهی در مراتع پشتکوه کیاسر ساری

صفحه 47-60

پرویز غلامی؛ فاطمه جلیلیان؛ بهاره بهمنش؛ مجید محمد اسمعیلی


امکان سنجی جمع آوری آب باران در تیمارها و زمان های مختلف در آبخیز طالقان

صفحه 110-122

مجید آخشی؛ نجمه یرمی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ علی اکبر نظری سامانی